In onderstaand bericht lichten wij vanuit GBA kort toe waar we op dit moment staan in het proces omtrent de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES).

De bedoeling is dat we als gemeenteraad vandaag (donderdag 25 maart 2021) een besluit nemen over de RES. In de RES leggen we samen met de rest van de Regio West Brabant vast hoe we het Klimaatakkoord (C02-uitstoot ten minste met 49% terugdringen in 2030) in de praktijk brengen. We nemen dan nog geen besluit over hoe (windmolens, zonneparken of alternatieve vormen) en waar we dat binnen onze gemeentegrenzen gaan realiseren. De indruk is mogelijk ontstaan dat we vandaag een locatie aanwijzen tussen Alphen en Baarle-Nassau waar windmolens komen te staan, maar dat is dus niet het geval.

Wel nemen we vandaag dus waarschijnlijk een besluit over de RES. En als GBA ondersteunen we dat voorstel en zullen we daar ook voor gaan stemmen. Naar onze mening biedt de RES namelijk een goede balans voor de opgave waar we voor staan. De opgave wordt in solidariteit binnen de regio opgepakt. Iedere gemeente draagt zijn steentje bij. Voor de overgrote meerderheid van de gemeenten binnen de regio is dat een opgave die vóór 2030 moet worden opgepakt. Voor ons als Alphen-Chaam gaat die opgave pas daarna gelden. Kort samengevat, als gemeente Alphen-Chaam zijn we niet verplicht om vóór 2030 ook daadwerkelijk al windmolens te hebben gerealiseerd. Pas ná 2030 hebben we als gemeente een opgave. Naar de huidige stand lijkt het voor de hand te liggen dat we die opgave dan oppakken via windmolens, maar we zullen het college ook vragen te kijken naar mogelijke alternatieve vormen, zoals houten windmolens, kinetische energie, windbomen en verticale as turbines.

Verder vinden we als GBA dat er een goede balans is gevonden in de RES, omdat er ook serieus wordt ingezet op besparing op energieverbruik en zon-op-dak. Ook wordt gekeken naar alternatieve manieren van opwek. Verder hebben we laten meewegen dat de RES tot stand is gekomen, mede met inbreng van inwoners uit de hele regio en andere stakeholders (zoals bedrijven en natuurorganisaties). Daarvoor is onder andere een internetconsultatie gebruikt, waarmee een breed publiek is bereikt. Ook wij als raadsleden hebben onze inbreng naar voren mogen brengen.

Als GBA onderschrijven we het belang van betrokkenheid en participatie van onze inwoners. Wij zullen het college dan ook oproepen om dat serieus mee te nemen bij het uitwerken van de opgaves die er liggen. Daar zijn recent de eerste stappen in gezet. Dat betreft namelijk het opstellen van de zogenaamde windvisie en zonvisie. Het opstellen van die visies is net aangevangen en zal uiteindelijk ook leiden tot een keuze van mogelijk locaties waar wind- en zonenergie binnen onze gemeente kan landen. Onze oproep aan de inwoners is dan ook om daar vooral (pro)actief in deel te nemen, omdat dit hét moment is waarop je als burger sturing kan geven.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over de RES of uiteraard een ander onderwerp dan horen wij als fractie natuurlijk graag van je.

Fractie GBA