VERKIEZINGEN 2022-2026

Samen voor nu en in de toekomst!

GBA, Gemeenschapsbelangen Alphen, al hebben we de afgelopen perioden bewezen dat GBA net zo gemakkelijk Gemeenschapsbelangen Alphen-Chaam genoemd mag worden. We hebben onze roots in Alphen, maar opereren voor de gehele gemeente en zo hoort het ook. U zult dat zeker ook terug kunnen lezen in dit verkiezingsprogramma.
We willen als GBA ook graag met andere partijen samenwerken en hebben bewezen dat we een hele betrouwbare partner zijn in de Raad én het college. We hebben de afgelopen vier jaar een fantastisch college gehad en daar zijn we trots op! We kijken dan ook met vertrouwen uit naar de volgende raadsperiode en hopen ook dan weer te laten zien dat GBA er toe doet.

We hebben een uitgebalanceerde fractie en we zijn heel blij een drietal van de vier fractieleden aangegeven hebben dat ze ook beschikbaar zijn voor de volgende periode van vier jaar. De volgorde zal wat anders worden en dat heeft alles met de ambitie te maken. Als bestuur geeft dat een heel fijn gevoel maar we beseffen dat dat ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt; die gaan we dan ook zeker niet uit de weg.

Onze concrete speerpunten:

 • Verbreding van het Bels Lijntje

 • Toegankelijk houden van ’t Zand

 • Groene speelplaatsen op school

 • Weren van zwaar verkeer uit de kom in Alphen

 • Een betaalbare woning voor iedereen

 • Iedereen doet mee met sport en cultuur

 • Vergroten van de biodiversiteit en een gezondere leefomgeving

 • Dienstverlening dicht bij de burger

De komende periode zullen we als Alphen-Chaam ook op de centjes moeten letten. Er komt veel op ons af, met name ook vanuit de landelijke overheid. Maar natuurlijk hebben we ook ambities. U leest hierover meer in dit verkiezingsprogramma. Lees dit op uw gemak door en wij roepen u op om op 16 maart 2022 naar de stembus te gaan en uw stem uit te brengen op lijst 2: GBA!

Het programma is ook als pdf document te downloaden. Klik hier

Meer informatie over:

Wij blijven hard werken aan de invloed van inwoners op het bestuur van onze gemeente. Tijdens onze themabijeenkomsten is namelijk gebleken dat van burgers en organisaties zelf behoorlijk wat pro activiteit vereist is om “zaken voor elkaar te krijgen”. Ze worden zeker niet altijd gekend als betrokkenen bij belangrijke beslissingen. Hier willen wij de komende jaren echte verandering in gaan brengen. De gemeente moet de betrouwbare partner zijn die concreet aangeeft waar inspraak ook daadwerkelijk, en op welke manier, mogelijk is. Als die mogelijkheid niet aanwezig is, zal de gemeente inwoners actief wijzen op praktische andere mogelijkheden.

Alphen-Chaam kent mooie dorpskernen en buurtschappen. Ze stralen nog het mooie groene dorpse-karakter uit. Dit willen we behouden en versterken.

concreet betekent dit:

 • Een gezonde leefomgeving begint bij schone lucht. Daarom maken wij ons sterk voor een luchtkwaliteitsmeetpunt in de gemeente Alphen-Chaam. 
 • Ondanks de nuttig toepassing van een mestvergister voor de productie van groen gas, lost dit het probleem van het mestoverschot in de provincie Brabant niet op. We moeten hiervoor een oplossing hebben die de kwaal geneest en niet alleen de symptomen. Als GBA willen we dan ook geen nieuwe grootschalige mestvergisters in onze gemeente.
 • We koesteren het groen dat we in onze gemeente hebben. Het mooie landelijke gebied moeten we ook beleefbaar maken en houden. ‘t Zand moet daarom open blijven voor onze inwoners!  We gaan dan ook niet
  akkoord met de verkoop van dit mooie stukje Alphen-Chaam aan een private onderneming als dit betekent dat dit geen openbaar gebied meer zal zijn.
 • Meer groen in onze kernen, in alle vormen, soorten en maten wat GBA betreft. We willen actief aan de slag met meer groen. Bomen helpen in onze strijd tegen wateroverlast en verdroging, maar ze geven ons ook verkoeling als de zon weer eens flink zijn best doet. Speelveldjes met stevig gras kunnen soms best wat ruiger met meer bloemen en kruiden erin. Dat zorgt voor een vriendelijkere uitstraling, maar helpt ook insecten aan een betere voedselvoorziening. Minder vaak maaien en iets hoger gras is een stuk beter voor de biodiversiteit, maar ook voor onze portemonnee.
 • Ook op de speelplaatsen van de scholen waar onze kinderen opgroeien: gezonde luchtkwaliteit, tegengaan van hittestress, biodiversiteit. Uit de Kindertrendrede kwam een hele duidelijke wens naar voren waar GBA gehoor aan wil geven. Kinderen willen in onze dorpen op een groene speelplaats kunnen spelen, nu is er te veel verhard en dat moet anders. Tegels op speelplaatsen gaan eruit op plekken waar dat kan en daar komt groen voor terug. Kinderen vinden bomen, heggen en bloemen belangrijk bij speelplaatsen en wat GBA betreft kan daar bij de nieuwbouw van het IKC te Chaam al rekening mee worden gehouden. Want een groene omgeving maakt buiten lesgeven natuurlijk wel een stuk leuker. We gaan ook in overleg met de scholen om te kijken of we de gebouwen energieneutraal kunnen maken door bijvoorbeeld zonnepanelen.
 • Een gezonde leefomgeving betekent ook dat we aandacht hebben voor sport en beweging. GBA gaat zich inzetten voor het in beweging brengen van onze inwoners. Dat kan door sport voor iedereen toegankelijk te maken, maar ook een plezierige fietstocht over een goed fietspad draagt al bij aan extra beweging.
 • Ook voor woon-werk verkeer willen we stimuleren om met de fiets te gaan. Goede fietsverbindingen zijn daarvoor randvoorwaardelijk. Het Bels Lijntje is hiervoor een goede verbinding richting Tilburg.
 • Tot slot is een gezonde leefomgeving ook een plek waar aandacht is voor gezond eten. We produceren in onze gemeente gezond voedsel en we kopen dat ook lokaal, maar we willen het ook veel meer onder de aandacht brengen. De Cittaslow gedachte past wat dat betreft prima bij die gezonde levensstijl met lokaal geproduceerd voedsel.

Alphen-Chaam kent mooie dorpskernen en buurtschappen. Ze stralen nog het mooie groene dorpse-karakter uit. Dit willen we behouden en versterken.

Ook in Alphen-Chaam is het lastig een woning te krijgen. De komende jaren moet er dan ook de juiste woningen gebouwd gaan worden voor de behoefte van onze eigen inwoners.

concreet betekent dit:

 • Een huis is in elke fase van een mensenleven het belangrijkste onderdeel, maar voldoet niet altijd aan dezelfde eisen. Sta je aan het begin van je wooncarrière dan is een kleiner huis voor een of twee bewoners vaak al voldoende. Maar als je een gezin wilt stichten dan zijn er meer kamers nodig en is een tuintje erbij ook wel prettig. En op het laatst heb je misschien meer behoefte aan een huis met bredere deuren en alles gelijkvloers en dan is een gezamenlijke binnentuin ineens een uitkomst.
 • Niet alleen kijken naar woningbehoefte of naar leefbehoefte. Daarmee bedoelen we niet alleen dat het mooi is als je in onze gemeente kunt doorstromen naar een geschikte woning, maar dat er meer komt kijken bij een toegankelijke woning. Ook de omgeving speelt een rol en we kunnen daarbij denken aan huizen met of zonder eigen tuin. In dat laatste geval kan een gezamenlijke plek dan weer reden zijn om samenwerking met de gemeente af te dwingen. Ook willen we als GBA ons uitspreken over de bouw van huizen. Wij willen bouwen voor starters en voor senioren om daarmee de natuurlijke doorstroming naar de bestaande eengezinswoningen te bevorderen. We willen zeker niet gaan bouwen om de overloop te zijn van de grote steden!
 • Kijk ook naar permanente woningsplitsing. Tot slot willen we het veel makkelijker maken om bestaande woningen om te zetten naar twee of meer adressen. Denk bijvoorbeeld aan de grote woning die destijds gebouwd is voor een heel gezin, maar waar je nu met zijn tweeën in woont en je eigenlijk teveel ruimte hebt. Het kan dan handig zijn als de verdieping een eigen adres krijgt, zodat bijvoorbeeld een mantelzorger dichtbij kan wonen. Een ander voorbeeld is de grote boerenwoning bij een bedrijf dat net is gestopt. Ook daar is het handig als voorhuis en achterhuis een eigen adres krijgen en een eventueel aangrenzende schuur omgebouwd mag worden naar een woonhuis. Meerdere gezinnen kunnen dan bij elkaar blijven wonen waar men eerst in een huis samenleefde, maar wat nu dus veel te groot is geworden.

GBA maakt zich sterk voor woningen voor iedere levensfase!

Het fijne leven dat we ervaren in Alphen-Chaam komt mede door het grote voorzieningenaanbod dat we hebben. We moeten er voor zorgen dat voorzieningen niet verdwijnen en daar waar er kansen zijn die pakken om het voorzieningenniveau te verbeteren.

concreet betekent dit:

 • We vinden het evenemententerrein een belangrijke voorziening voor de kern Alphen. Deze kan en moet beter benut worden. De kwaliteit is onder de maat en de benutting is niet optimaal.
 • Met voldoende aantrekkelijke winkels en horecagelegenheden blijven we als gemeente interessant voor toerisme, maar ook voor onze eigen inwoners. Als er niks te doen is of niks te koop, dan worden we heel snel een forensendorp waar dan zelfs de supermarkt ermee ophoudt.
 • GBA vindt dat onderwijs en gezondheidszorg makkelijk bereikbaar moeten zijn. In elke kern hoort een leer- en zorgplek te zijn, passend bij de schaal van de kern.
 • Het faciliteren van ondernemers is cruciaal voor het behoud van onze voorzieningen en werkgelegenheid. Elke ambtenaar moet denken en acteren als een ‘ambtelijkmogelijkmaker’. Concreet willen we als GBA één centraal loket voor ondernemers, om de positie van ondernemers te versterken.
 • We willen initiatieven van ondernemers beter ondersteunen en met hen meedenken over hoe we Alphen-Chaam een nog aantrekkelijkere gemeente maken. Toerisme is niet alleen de camping waar men een paar weken zit, maar daar hoort ook de dagjesmens bij die speciaal voor een restaurant of winkel naar onze gemeente komt. En als je dan via een van die vernieuwde fietspaden door onze gemeente komt dan moet je ook de weg naar die winkels en horeca kunnen vinden. Daarom pleit GBA voor betere bewegwijzeringen vanaf de hoofdroutes naar het centrum van de kernen.
 • Het gaat om een goede mix van winkels, woningen en andere functies die onze kernen aantrekkelijk, vitaal en dynamisch maken. Bijzondere aandacht hebben wij voor de belangen van de bestaande horeca en de maatschappelijke functie van lokale winkels.

Wij maken ons sterk voor een levendige kernen waar aantrekkelijke voorzieningen voor nodig zijn

Mobiliteit is een belangrijk onderwerp. Zowel te voet, per fiets, per auto, per openbaar vervoer alsmede het vrachtverkeer. Een goede en veilige afwikkeling van dit verkeer begint bij het goed inrichten van onze wegen.

concreet betekent dit:

 • Landbouwverkeer uit de dorpen weren! We leven in een agrarisch gebied dus landbouwverkeer hoort er nu eenmaal bij. Maar het is niet nodig om met alle materieel door de dorpskern te rijden als er alternatieven voorhanden zijn. Waar het mogelijk is komt er een inrijd- of doorrijverbod en de provincie zal ook echt overstag moeten in andere situaties. Het kan niet zo zijn dat inwoners overlast hebben van landbouwverkeer als er een prima provinciale weg voorhanden is en er enkel wat regelgeving moet worden aangepast.
 • GBA richt zich uiteraard eerst op het weren van het zware verkeer uit de kom van Alphen, maar dat neemt niet weg dat we vinden dat de andere kernen ook sterk verbeterd kunnen worden. Zo vinden we dat Galder geen racebaan moet zijn en dat doorgaand vrachtverkeer ontmoedigd moet worden in Chaam. Hier wordt de komende jaren aan gewerkt.
 • Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers gaat de komende jaren flink onze aandacht krijgen en dat zal op meerdere vlakken te zien zijn. Het streven is dat alle hoofdfietspaden en voetpaden veilig zijn. Op een trottoir moet iedereen veilig kunnen lopen. Concreet betekent dit dat de verlichting op orde is, oneffenheden moeten verholpen worden en er moet beter gehandhaafd worden op het parkeren op het trottoir.
 • De kernen en publieke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Het maakt niet uit of je met een rollator, driewieler, kinderwagen of scootmobiel bent. Een blinde of slechtziende kan in onze kernen zelfstandig rondlopen, omdat de voetpaden vlak zijn en voorzien van geleide stroken. Bij openbare gebouwen is er plek om een scootmobiel te parkeren. Gebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelers en voor mensen met een kinderwagen. Dus als je in een rolstoel zit kun je zelfstandig naar binnen, is er geen drempel, is de deur breed genoeg en heeft het toilet voldoende ruimte.
 • Verbreding van Bels Lijntje is voor GBA een belangrijk speerpunt. Niet alleen voor recreatief fietsverkeer is het Bels Lijntje aantrekkelijk, maar dagelijks rijden er ook vele scholieren overheen en is het een drukke woon-werkroute. Dit willen doen samen met de partners van het Bels Lijntje. Dat betekent dat we met Tilburg, Goirle en Baarle-Nassau gaan praten, maar misschien zelfs met Turnhout vanwege mogelijke Europese subsidies. Dus eerst een duidelijk plan maken en dan pas aankloppen bij de buren.
 • Met een uitgestrekt buitengebied en voldoende afgelegen boerderijen is ondermijning een ernstige bedreiging. Ook in de kernen hebben we toch wel wat panden waar zorgen om zijn, bijvoorbeeld door snelle wisseling van bewoners. Dumping van drugs- en restafval is een bron van zorg, maar ook een kostenpost die door alle inwoners gedragen wordt. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende opsporingsambtenaren zijn die criminaliteit in een vroeg stadium traceren en daarmee veel erger kunnen voorkomen. Het controleren van de bewoning van een pand kost gewoon tijd en daar heb je extra BOA’s voor nodig. GBA maakt zich sterk om dit probleem onder de landelijke aandacht te krijgen.
 • Voor een veiligere leefomgeving willen we meer handhaven op foutparkeren. Door foutparkeren op het trottoir ontstaan er onveilige situaties voor voetgangers en minder mobiele inwoners.

Veilig verkeer begint bij het goed inrichten van onze wegen

Het afwisselende en natuurlijke landschap van Alphen-Chaam wordt door inwoners als zeer waardevol gezien. Als GBA zijn we het daar volledig mee eens. We zien de komende jaren ontwikkelingen op ons afkomen die invloed gaan hebben op het waardevolle landschap. We moeten die ontwikkelingen zorgvuldig afwegen en beoordelen. Het landschap is leidend bij ontwikkelingen.

concreet betekent dit:

 • We leven in Alphen-Chaam in een bijzonder fraai landschap dat we moeten koesteren en waar mogelijk verbeteren. De biodiversiteit moet versterkt worden. Ook is dit gebied mede door zijn rust en ruimte een plek voor inwoners en bezoekers om te onthaasten, te recreëren en te sporten. We willen dit nog verder versterken.
 • Duurzame opwek van energie vraagt de komende jaren steeds meer aandacht. Ook Alphen-Chaam moet haar steentje bijdragen aan de energietransitie. Onze ambitie is om als Alphen-Chaam energieneutraal te worden. De opwek van wind- of zonne-energie moet daarbij wel passen in het landschap en niet gaan leiden tot overlast. Hierbij moeten we ook blijven kijken naar innovaties. Door de juiste voorwaarden te stellen kan er een meerwaarde en een versterking voor het landschap zijn. GBA wil initiatieven van onze inwoners stimuleren. De gemeenschap moet als geheel kunnen profiteren.

“Het landschap is leidend bij ontwikkelingen.”

94,6 % van onze inwoners is gelukkig en geeft zich gemiddeld een 8,1 voor tevredenheid. We zijn hiermee gelukkiger en tevredener dan gemiddeld Nederland. Dit doen we samen als sociale en vitale samenleving. GBA vindt dat we hier in moeten blijven investeren!

concreet betekent dit:

 • Met voornamelijk de jeugd als belangrijkste pijler. Een sport beoefenen of een theatervoorstelling bezoeken of naar een bibliotheek gaan zijn cruciale onderdelen in de vorming van je leven. Sport en cultuur moet voor iedereen op een laagdrempelige manier toegangelijk zijn. GBA wil dan ook dat sport en cultuur betaalbaar zijn voor iedere portemonnee. Als GBA vinden we dat we als gemeente actief in gesprek moeten gaan met o.a. verenigingen zodat iedereen ook echt kan meedoen. Want iedereen moet kunnen meedoen. Hierbij dient breed gedacht te worden en bijvoorbeeld ook aan kinderen met een beperking. Want voor hen is meedoen niet vanzelfsprekendheid en dit vraagt echt een hele actieve rol van ons allen.
 • Buurtsportcoaches gaan we veel beter inzetten om mensen in beweging te krijgen. Ook willen we fondsen die nu nauwelijks benut worden, beter gaan aanspreken; er is geld beschikbaar, maar te weinig mensen weten dat het er is.
 • De digitale samenleving moet toegankelijk blijven voor iedereen. Niet elke inwoner is even handig met de steeds maar toenemende digitale contacten. De overheid maakt het bijna onmogelijk om nog met een brief te communiceren en vele dagelijkse instanties maken gebruik van digitale communicatie. GBA vindt dat er ook op gebied van digitale vaardigheden mantelzorg beschikbaar moet zijn.
 • Maak die koppeling met de jeugd. We bedoelen hiermee dat jongeren ingezet kunnen worden om, bijvoorbeeld in een wekelijks spreekuur, mensen te kunnen helpen met het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Dat kan in een cultureel centrum of bibliotheek, en zelfs in een zorgcentrum. Ook onderlinge koppelingen tussen de jeugd willen we stimuleren. Denk daarbij aan contacten tussen kinderen met en zonder beperking. Dit is echt onderdeel van de inclusieve samenleving zoals we deze voor ogen hebben.
 • In onze gemeente wordt enorm veel werk verzet door vrijwilligers en de meeste verenigingen kunnen helemaal niet zonder hen. Het theater en zelfs de kerstverlichting in het dorp bestaat vanwege die vrijwilligers. Maar als mensen elkaar nauwelijks kennen dan valt vrij snel het animo weg om nog iets vrijwillig te doen. Voor GBA is sociale cohesie dan ook een van de belangrijkste waarden om te koesteren. De Buurtbattle, carnaval (met alle activiteiten die daar omheen hangen) en de jaarmarkt zijn zo enkele voorbeelden.

We doen het samen! Dus de inwoner met de gemeente, maar ook de gemeente met de inwoner. De gemeentelijke dienstverlening brengen we zo dicht mogelijk bij de burger. Zowel digitaal als fysiek. Iedereen moet mee kunnen doen!

concreet betekent dit:

 • Dit betekent een fysiek punt in elke kern. Dat hoeft niet groot te zijn en dat hoeft ook niet elke werkdag geopend te zijn. Wel van kwalitatief niveau. Maar we willen wel dat de gemeente na een afspraak fysiek bereikbaar is zonder al teveel moeite; we leven tenslotte in een uitgestrekt gebied. Denk aan de combinatie met de culturele centra. In elke kern van onze gemeente is een cultureel centrum waar een ruimte kan worden ingericht en waarmee ook meteen de lokale verankering zichtbaar wordt gemaakt.
 • Samen doen is ook wederkerig. De gemeente benut dan ook het ‘right to bid’, het ‘right to challenge’ en het ‘right to cooperate’. Oftewel in het Nederlands: elke inwoner heeft het recht om de gemeente uit te dagen. Denk hierbij aan het doen van een aanbod, het bieden van een uitdaging en het vragen om samenwerking. Een aanbod kan zijn om een groenstrook voor het huis mee te onderhouden of zelf in te richten. Een uitdaging is bijvoorbeeld dat de buurt een betere of voordeligere oplossing weet voor een nieuwe speelplek. En een voorbeeld van samenwerken is bijvoorbeeld dat een straat graag bloembakken aan lantaarnpalen wil hangen en dat de gemeente dan kan helpen met een hoogwerker. Uiteraard moeten de ideeën wel voldoen aan de wetten en regels van de gemeente, maar GBA wil graag samen met de gemeente en de inwoners bouwen aan een betere plek om te wonen.
 • We gaan ons inzetten om het geluid van de middengroep naar boven te laten komen. Bij vragen over diverse thema’s zien we dat de gemeente op zich wel veel reacties krijgt, maar dat die altijd vanuit dezelfde groepen komen. De uitgesproken meningen komen het vaakst naar voren en GBA wil dat ook de ‘zwijgende meerderheid’ zijn stem laat horen. Dat betekent dat bij grote vraagstukken de gemeente beter zijn best moet doen om meer verschillende inwoners aan te spreken en dus niet alleen via de makkelijke enquête op internet. Ga naar de mensen toe, spreek ze aan in hun winkels en verenigingen. Dat kost meer tijd en moeite, maar juist dan kan de gemeente het zogenaamde brede midden ook horen. Hiervoor is openheid van de politiek nodig. Door een combinatie van openheid en het versterken van burgerinvloed kunnen we ook bouwen aan het versterken van het vertrouwen in de (lokale) politiek. 
 • Als GBA zijn we trots op de ABG-samenwerking. Daar waar nodig moeten we die versterken om nog meer uit de samenwerkingskracht te halen. We blijven dan ook als Alphen-Chaam zelfstandig. We houden de afstand van de burgers tot de politiek hierdoor klein.