Algemeen

Was de vorige Perspectiefnota onzeker, het komende jaar wordt nog veel onduidelijker. Zeker waar het gaat om financieel perspectief. We zijn als GBA trots op wat we afgelopen periode hebben gerealiseerd uit het raadsakkoord, maar er is nog veel te doen.

Als fractie GBA waren we blij met de insteek van de Perspectiefnota van vorig jaar. Die lichtte toe welke keuzes en afwegingen het college had gemaakt. Samen met oplossingsrichtingen en voorstellen nieuw beleid die het college niet had overgenomen. Dit alles hebben we in deze Perspectiefnota gemist. Er worden in de PPN drie oplossingsrichtingen gegeven waarbij dit eigenlijk geen echte gevonden oplossingen zijn. Twee daarvan komen namelijk voort uit traag beleid.

Bestuur en ondersteuning

Goede zaak dat er bij de wisseling van de gemeenteraad een introductie programma komt, denk hierbij aan de recente uitleg over de begrotingscyclus. Als tip willen we meegeven om bij de aanschaf van de nieuwe apparatuur in gesprek te gaan met de gebruiker. Niet ieder raadslid heeft wellicht een ipad nodig.

Aangezien er nog geen plan is voor de Viering van het 25 jarig bestaan van Alphen-Chaam, zouden wij graag zien dat er inderdaad serieus wordt ingezet op onderlinge ontmoetingen tussen de kernen. Een mooi moment om die onderlinge band, die blijkt te ontbreken, te bevorderen en elkaars kernen aan elkaar te laten zien.

Veiligheid

Binnen het domein veiligheid hebben we grote stappen gezet. We roepen het college wel op om deze ingezette weg door te voeren en niet te bezuinigen op de veiligheidsregio. Er gebeuren nog te veel ondermijnende activiteiten waar we geen zicht op hebben.

Verkeer vervoer en waterstaat

Fietspaden zijn van groot belang binnen onze gemeente. Om deze goed te onderhouden is veel geld nodig en moeten we dit dus goed inzetten. Hiertoe dienen we een motie in. Deze zal ik na dit betoog toelichten (Motie bestendig fietspad Alphen). In het verlengde hiervan vraagt GBA zich af of de reconstructie van de Galderseweg een slimme zet is als we kijken naar alle toekomstige bouwplannen. Wij zij benieuwd hoe de andere partijen hier naar kijken en zag dit zelfs al in een motie langskomen.

Economie

Onze economie heeft door corona een lastig jaar achter de rug. Laatste kwartaal van vorig jaar had onze lokale BBP een krimp van 10% – 12%. Ook de afgelopen kwartalen was er aan krimp van 2-3%. Een deel van onze ondernemers zullen dit zeker gemerkt hebben en de komende periode ook nog blijven merken. Heeft het college daar een beeld bij? Wat is het algemene beeld bij onze ondernemers? Gaat het goed of hebben ze het zwaar? Als fractie GBA zijn we benieuwd hoe het college haar rol ziet bij het ondersteunen van onze ondernemers bij de transitie vanuit corona naar het nieuwe normaal. We lezen daar niets over terug in de Perspectiefnota.

Onderwijs

Zorgvuldigheid, wat o.a. door het onderwijs is gevraagd, is goed maar het proces tot nieuwbouw mag nu toch echt wel in een versnelling komen. Er wordt gesteld dat er momenteel gewerkt wordt met het opstellen van een programma van eisen IKC Chaam. Als dit programma bekend is weten we ook het aantal m2 dat we moeten bouwen. Ook weten we dan welke partners er mee naar het kin centrum verhuizen. We stellen dus eerst een PvE vast en daarna kijken we pas welke partners mee verhuizen of weten we nu al welke mee verhuizen en baseren daar ook ons PvE op?

Sport, Cultuur en Recreatie

Wij kijken als GBA uit naar een integraal plan voor speelveld Alpheim. Met name de kleine sporters verdienen een veilige tocht naar het sportpark en dat is nu zeker niet het geval.

Met betrekking tot de buurtsportcoaches is al een aantal keer is aangegeven dat er serieus gekeken gaat worden om deze breder in te zetten als combinatiefunctionaris binnen bijvoorbeeld het cultuur en het sociaal

domein. Nu wordt er ons een informatiebijeenkomst in het vooruitzicht gesteld waar we vragen beantwoord kunnen krijgen. Daar gaat het ons niet direct om. Wij willen dat er nu serieuze stappen gezet worden m.b.t. deze combinatiefunctioanris en verwachten opties hiervoor terug te zien in de begroting.

Sociaal Domein

De €65.000,- aan besparingen op WMO door diverse maatregelen zijn voor ons blijkbaar niet geheel inzichtelijk te maken. Wij kunnen dus ook geen oordeel vellen of dit realistisch is. Wel vinden wij het van cruciaal belang dat de kwaliteit hier niet onder gaat leiden. Voorts kijken wij uit naar de definitieve overgang naar Hart van Brabant. Daarnaast is het cruciaal dat de overgang voor iedereen zo geruisloos mogelijk blijft verlopen. Wij willen als raad zeer goed geïnformeerd worden zoals we recentelijk hierover ook zijn bijgepraat samen met de raad van Baarle-Nassau.

We maken ons als GBA wel zorgen over de druk op de jeugdzorg. Niet alleen financieel maar ook kwalitatief. Financiële middelen is één maar deze moeten daarna ook effectief ingezet kunnen worden. De lange wachttijden voor de specialistische zorg hebben, zoals we deze week in BNDeStem hebben kunnen lezen, ook impact op bijv de dorpsteams. Deze komen blijkbaar niet, of in ieder te weinig, toe aan hun kerntaken. Wij vragen aandacht van het college hiervoor.

Volksgezondheid en milieu

Een mooi resultaat van het afgelopen jaar is de vaststelling van de RES 1.0. We gaan daarmee ons steentje bijdragen aan de belangrijke opgave met betrekking tot de klimaatproblematiek. Duidelijk is geworden dat we onze inwoners daarbij goed moeten betrekken. Draagvlak hiervoor dient van onderaf te ontstaan, zodat we met z’n allen aan deze uitdagende opgave gaan werken.

Voor de komende jaren wil GBA het college aanbevelen om vooral in te zetten op het besparen van energieverbruik; dat gaat dan van isoleren van gebouwen tot simpelweg minder elektriciteit gebruiken. De energiecoaches kunnen wellicht nog onverwachte adviezen geven waar men zelf nooit op zou komen. Tevens moeten we meer richting een circulaire maatschappij gaan denken.

Qua ruimtelijke ordening wordt op regionaal niveau gesproken over een Verstedelijkingsakkoord en een Regionale Investeringsagenda. Als fractie GBA willen we geïnformeerd worden wat hiervan de consequenties en kansen voor onze gemeente kunnen zijn. Verder willen we als GBA bezien welke input we het college kunnen meegeven bij deze gesprekken op regionaal niveau.

Alphen-Chaam moet vooral gaan inzetten op een passend aanbod bij woningbouw voor onze jongeren en senioren. Als fractie GBA gaan we dat scherp in de gaten houden. Een passend aanbod is de afgelopen 3 jaar een doorlopend punt van aandacht voor ons geweest. We hopen dat dan ook bij De Ligt IV eindelijk terug te zien.

Denk bij het bouwen van woningen aan de lange termijn. Bouw niet lukraak op een weiland, maar maak gebruik van plekken die er al zijn. Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen die omgebouwd of gesplitst kunnen worden. Het nadeel van weer een wei vol zetten met eengezinswoningen en vrijstaande huizen is dat je uiteindelijk vooral bouwt voor instromers in je gemeente. En daar moet je zuinig mee omgaan.

Financiën

Als het gaat om de financiën lijken de rijksmiddelen voor Jeugdzorg een meevaller, omdat de begroting voor 2022 sluitend lijkt te worden. Maar dat vinden wij een vertekend beeld. Door het ontbreken van rijksmiddelen o.a. voor de Jeugdzorg, lopen we er al jaren tegenaan dat onze begroting onder druk staat. Daardoor heeft het ontbroken aan ruimte om andere zaken op te pakken, om zaken op niveau te houden en/of om voor betere kwaliteit te gaan. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van openbare voorzieningen en wegen. Verder staan er ook nog enkele PM-posten In de Perspectiefnota. We hopen dat die posten cijfermatig ingevuld kunnen worden bij de begroting, zonder dat we inboeten op kwaliteit.

Kijk de raadsvergadering van de behandeling van de perspectiefnota en 1e TURAP hier terug:

GBA bijdrage vanaf 01:05:39