Als grootste partij is GBA enthousiast begonnen om met alle partijen in gesprek te
gaan over de coalitievorming. Verkend werd welke coalitie gevormd kan worden en
of een raadsbreed akkoord wederom wenselijk was. Er is bij deze verkenning geen
gebruik gemaakt van een verkenner.

GBA heeft met alle partijen goede gesprekken gevoerd. Al snel bleek dat niet bij
alle partijen een raadsbreed akkoord wenselijk was. Deze optie was dan ook snel van
tafel. Vervolgens is verkend welke partijen elkaar op inhoudelijke hoofdlijnen konden
vinden. GBA heeft in GBSV en de VVD de beste match gevonden. Met deze partijen
gaan we verder praten over de inhoud van het bestuursakkoord.

Stevige meerderheid
De drie fracties van GBA, GBSV en VVD hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken
om samen de inhoud verder te gaan verkennen. Bij elkaar hebben de drie partijen 10
van de 15 zetels, een stevige meerderheid. Dat geeft vertrouwen om de komende
jaren scherpe keuzes te maken.

Coalitieprogramma
In de komende weken spreken GBA, GBSV en VVD elkaar verder over de inhoud van
het coalitieakkoord, welke wethouders er beschikbaar zijn en wat de
portefeuilleverdeling zal zijn. De vertegenwoordigers van de drie fracties zullen de
formatie zelf gaan doen, in het vertrouwen dat dit proces tot een goed resultaat zal
leiden.