Nu wij een vernieuwde website hebben zullen wij vanuit GBA ook wat vaker nieuws met jullie gaan delen. Zo zullen we uit elke raadsvergadering kort een aantal zaken uitlichten die belangrijk waren. Donderdag 09 April stond er een raadvergadering op de agenda waarbij wij in onderstaand artikel voornamelijk even ingaan op de situatie van de Gymzaal, de aankoop van gronden in de Ligt en de plannen omtrent het glasvezelnetwerk.

Gymzaal
Uiteraard zijn wij als GBA scherp op de situatie van de Gymzaal. Vorige raadsvergadering hebben wij een zeer kritisch geluid laten horen over de huidige situatie. Als opvolging hiervan maar ook na aanleiding van een ingekomen brief van Michael van Beurden, Directeur van de Willibrordusschool, stelde Niels vragen aan de wethouder over de stand van zaken. Hierbij werd zowel gevraagd wat er momenteel gedaan werd aan de acute problematiek maar ook wat er gedaan wordt aan een echte structurele oplossing. Wethouder Janssen gaf aan dat er onderzoek naar de gymzaal loopt. Ook voor de gymzaal in Chaam wordt een rapport opgesteld. Daarbij gaf de wethouder aan ook de GGD gevraagd te hebben te kijken naar de hygiëne en veiligheid van de gymzaal. Onderdeel van het rapport is dat er ook een overzicht komt van de benodigde herstelwerkzaamheden en groot onderhoud. Hieruit zal ook duidelijk moeten worden wat de kosten voor de structurele oplossing zal gaan bedragen. De resultaten zullen circa een week of 4 op zich laten wachten.  Uiteraard blijven wij dit meer dan scherp volgen…

Ook het Brabants Dagblad publiceerde hier een artikel over. Klik hier om deze te lezen.

Grondaankoop de Ligt
Het voorstel voor aankoop van de gronden van de Ligt IV werd unaniem aangenomen door de raad. Erik verwoorde de visie van ons zoals deze ook al (hier) op onze site was te lezen. Hierbij maakte hij duidelijk dat de gemeente in de nadere toelichting voldoende inzicht heeft kunnen geven in de risico’s van de aankoop. Hij vond het een belangrijk argument dat de gemeente de regie pakt door deze aankoop van de gronden. De gemeente is hierdoor niet meer afhankelijk van ontwikkelaars die enkel hun eigen product willen verkopen. De gemeente kan hierdoor makkelijker bepalen wat voor soort woningen er gerealiseerd gaan worden. Verder gaf hij wel aan dat hij in de toekomst graag meteen het gehele inzicht krijgt vanuit het college om zodoende een goede afweging te kunnen maken.

Glasvezelnetwerk
De raad werd gevraagd om in te stemmen met een aanpak voor het project “Glasvezelnetwerk in Alphen-Chaam” waarmee ook meteen akkoord wordt gegeven met  een vooronderzoek. Het is een eerste stap (van 12.000 euro) naar glasvezel in Alphen-Chaam. De tweede en derde fase zullen respectievelijk € 50.000,- en € 300.000,- gaan kosten. De aanleg van glasvezel is als strategisch project door de raad aangemerkt en het is dus goed om te zien dat het college hier stappen in wil maken. Ook wij van GBA vinden ontsluiting voor de gehele gemeente van snelle netwerkverbindingen cruciaal voor de toekomst. Echter waren wij enigszins terughoudend over de investering van € 12.000,- als het gaat om deze eerste stap aangezien het daadwerkelijke haalbaarheidsonderzoek pas een volgende fase (€50.000) is. De 3e fase zal naar schatting 3 ton gaan kosten waarna nog kan blijken dat het project toch niet haalbaar is. Toch is de gehele raad akkoord gegaan met de eerste fase. Op voorwaarde dat na elke fase en voor elke gevraagde investering teruggekomen wordt bij de raad.  Daarnaast hebben wij het college meegegeven om in de eerste fase ook goed te kijken naar mogelijke subsidiering vanuit de provincie en Europese Unie. Ook gaf Niels het college mee om het nieuwe wetsvoorstel waar minister Kamp aan het werken is goed in de gaten te houden. Deze is momenteel bezig met een wetsvoorstel om het aanleg van breedband effectiever en goedkoper te maken voornamelijk voor de buitengebieden in Nederland omdat uit onderzoek is gebleken dat deze vaak verstoken zijn van breedband door de hoge kosten van aanleg in deze gebieden.

Voor het artikel over dit onderwerp in het BD klik hier.

Overige zaken
Verder stonden er nog wat andere zaken op de agenda. Zo stelde Jan vanuit GBA vragen over het verwijderen van het inhaalverbod op de weg van Alphen naar Chaam en uitte zijn zorgen voor de veiligheid daar. De wethouder gaf aan opnieuw met de verkeerspolitie (die dit besloten heeft) om tafel te gaan. Daarnaast zijn we als de raad ook allemaal akkoord gegaan met het vaststellen van de welstandsnota. Onze fractievoorzitster Marianne gaf wel aan dat wij het jammer vinden dat het college adviseert om niet de achterkanten welstandsvrij te maken. Wij begrijpen echter dat het lastig is uit te leggen wat de achterkant is. Want ook achterkanten kunnen zichtbaar zijn en gelegen zijn richting openbaar gebied. Daarom hebben wij het advies van het college gevolgd en ingestemd met het voorstel.

De volgende raadsvergadering staat gepland op 21 mei. De stukken zijn tegen die tijd te bereiken via https://alphen-chaam.raadsinformatie.nl/.