In het onderstaande verslag zijn kort een aantal belangrijke zaken van de raadsvergadering van 26 oktober te lezen. Op de agenda stonden o.a. het intrekken van de geurverordening en het beschikbaar stellen van ene krediet voor de uitbreiding van Dorpshuis de Leeuwerik. Ook heeft de gemeenteraad stil gestaan bij de handhaving van de Iduna school door de gemeente. GBA heeft daarnaast ook een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ in gebracht om het college op te roepen voor te maken met het bouwplan aan de Raadhuisstraat 15 t/m 19 te Alphen.

Geurverordening
Het college van B&W heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor het intrekken van de gemeentelijke geurverordening. GBA heeft het voorstel van het college verworpen omdat anders de beschermingszone rondom Alphen van 500 m zou komen te vervallen. Wanneer deze zone zou zijn komen te vervallen bestond er de kans dat er meer geuroverlast zou kunnen ontstaat. Het CDA was om ander redenen het niet eens met het voorstel, zodat het voorstel door de meerderheid van de gemeenteraad is verworpen.
Bouw uitbreiding Dorpshuis de Leeuwerik
Omdat het leerlingenaantal in Galder boven verwachting is gestegen, moet de basisschool uitgebreid worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Het college heeft daarom een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de school. De gehele raad was het eens met het beschikbaar stellen van het geld.

Als GBA waren wij wel van mening dat de regionalen bouwbedrijven de kans moeten krijgen in te schrijven voor dit project. Mede gelet op dat er toch een plafond bedrag is voorgeschreven bij de aanbesteding. Het college heeft echter gekozen voor een nationale openbare procedure waardoor de kans voor regionale bedrijven kleiner is geworden.

Iduna
Een groot deel van de vergadering stond ook in het teken van de handhaving van de Iduna school in het buitengebied bij Galder. Het college heeft besloten het handhavingstraject tegen de school verder door te zetten vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan. Ook zien zij geen mogelijk het te legaliseren vanwege strijdigheid met het gemeentelijk en provinciaal beleid.
Als GBA hebben wij benadrukt dat wij het eens zijn met handhaving wanneer ook de gemeente gekeken heeft naar oplossingen. Wij hebben het college dan ook gevraagd om tijdens de begunstigingstermijn nogmaals het gesprek aan te gaan met de Iduna school en te kijken naar oplossingen.

Bouwplan Raadhuisstraat 15 t/m 19 te Alphen
Zoals de inwoners van Alphen al hebben kunnen zien staat het pand Raadhuisstraat 15 t/m 19 te Alphen al geruime tijd leeg. Ook wordt er al geadverteerd met een nieuw bouwplan. Hiervoor is in 2016 al door de gemeente principe medewerking aan verleend (onder bepaalde voorwaarden). De initiatiefnemer heeft een plan voor koopappartementen. De gemeente is van mening dat het huurappartementen moeten worden. Echter krijgen wij als GBA steeds meer signalen dat er ook een behoefte is voor koopappartementen. Met name voor senioren in het centrum van Alphen. Dit is zo ook al tijdens bijeenkomsten voor de nieuwe woonvisie voor de gemeente naar voren gekomen. Toch stelt het college dat de initiatiefnemer moet wachten op de nieuwe woonvisie.

Als GBA zijn wij van mening dat deze plannen niet moeten wachten op nieuwe gemeentelijke beleidstukken als op voorhand duidelijk is dat geen beletsel vormen voor de plannen. Wij hebben hiertoe een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om het college op te roepen voortvarend aan de slag te gaan met het initiatief aan Raadhuisstraat 15 t/m 19 te Alphen. Na een korte discussie heeft de volledige gemeenteraad de motie gesteund.

hierbij de link naar de motie

https://alphen-chaam.raadsinformatie.nl/document/5820846/1/26okt17-01_-_GBA_-_Bouwen_naar_behoefte