De raadsvergadering van donderdag 6 april begon dit keer al bij aankomst bij het SKAC gebouw. De dorpsraad van Chaam had gezamenlijk met de actiegroep ‘stop doorgaand vrachtverkeer chaam’ een ludieke actie op poten gezet om de verkeersoverlast van de N639 wederom extra onder aandacht van het college van B&W en de raad te brengen. Dit thema kwam uiteraard ook tijdens de raadsvergadering aan de orde. De gehele raad erkent de problemen en is van mening dat er nu echte concrete stappen gezet moeten worden. Het college benadrukte dat het vol in gesprek is met de provincie en andere betrokken partijen. Vanuit GBA vroegen we het college extra te letten op juiste en tijdige communicatie met alle stakeholders. (zie ook uitzending Omroep Brabant)

Naast dhr Geerts namens de Dorpsraad Chaam waren er ook nog andere insprekers deze keer. Dhr Jan Loonen uit Alphen maakte zich in zijn betoog sterk voor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van onze dorpen. Als GBA zijn wij van mening dat op het gebied van milieu, leefbaarheid en duurzaamheid iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dit betekent dat ook de gemeente hier een belangrijke rol in moet spelen. Wij zijn van mening dat hier ook binnen de nieuwe omgevingswet de nodige aandacht aan besteed moet worden. Erik Wilmsen benadrukte dit ook nog tijdens de behandeling van een ingezonden brief van een inwoner welke verbetersuggesties voor de leefomgeving aandroeg aan het college en de raad.

Verder:

  • maakte Jan Bijlsma zich sterk voor steviger uitvoeringsplan op het gebied van veiligheid;
  • volgde er binnen de raad een goede discussie over het indienen van een zienswijze als het gaat om de kaders voor de begroting van de ABG organisatie. GBA is van mening dat het ABG bestuur met een degelijk en goed onderbouwd plan moet komen om te laten zien welke besparingen er gerealiseerd kunnen worden. Dit in tegenstelling tot het plan om slechts achteraf te rapporteren over eventuele voordelen;
  • stelde Niels Huismans vragen over ambtelijk horen in het sociaal domein en gaf het college enkele punten mee om de ‘enquête moeheid” die er eventueel onder burgers zou bestaan tegen te gaan;
  • gaf Wethouder Corry Janssen-Janssen een korte mondeling toelichting op de schriftelijk ingediende vragen van Niels Huismans over de onderwijsvisie van de gemeente. De uitgebreide beantwoording is hier te vinden;
  • werd het bestemmingsplan Goedentijd 21b-23 te Alphen en het ontwerpbestemmingsplan ’t Zand te Alphen vastgesteld;

De volgende raadsvergadering staat voor 11 mei op de agenda.