Deze algemene beschouwingen wil ik graag beginnen met een dankwoord aan onze ambtenaren en het college voor de sluitende begroting voor 2014. Ook een woord van dank voor onze brandweer en alle vrijwilligers in onze gemeente. Zonder al deze mensen zou ook bij ons de wereld er heel anders uitzien. We willen hier even stilstaan bij de vele ongelukken die onze gemeente tot in de ziel hebben geraakt. Vijf jonge mensen zijn ons in enkele maanden ontvallen. Het leven staat voor de families stil, want op dat moment is er niets meer belangrijk, maar het leven gaat door. Vanaf deze plaats willen we iedereen sterkte wensen en laten we ook proberen te zorgen dat onze leefomgeving veilig is.

2014 wordt voor Alphen-Chaam een jaar zonder veel nieuw beleid. Een jaar met verkiezingen, de ambtelijke samenwerking met Gilze-Rijen en Baarle-Nassau en de verdere voorbereidingen op de transities van jeugdzorg, AWBZ en participatie. Wat dit ons allemaal zal kosten, is niet bekend, maar dat het niets kost is een utopie.

Voor de ambtenaren zal er naast de normale werkzaamheden ook steeds meer bekend worden over de ambtelijke fusie. Het doel is efficiëntie, continuïteit waarborgen en een krachtiger ambtenarenapparaat en geen personeelsreductie. Toch denken we dat vanaf 2016 een personeelsreductie van 10 procent mogelijk moet zijn. Daarom is een goed sociaal plan ook van belang. De inrichting van het klantkontaktcentrum kan naar onze mening goed samen met Gilze-Rijen en Baarle-Nassau, zeker als de telefooncentrales goed op elkaar worden afgestemd.

De veiligheid in onze gemeente is niet alleen van beleg voor de recreatie, maar voor iedereen die vertoeft in onze gemeente. Wij zijn voorstander voor veilig en gastvrij recreëren, maar ook in onze woonwijken en het buitengebied is veiligheid een must. Handhaven van de regels is voor GBA nog steeds een belangrijk item.

Programma 3 zal de komende jaren een de de moeilijkste programma’s worden. We verwachten dat de komende thema-avond meer duidelijkheid zal geven, alleen het financiële aspect zal waarschijnlijk niet meteen duidelijk worden. T.a.v. de overdracht onderhoud schoolgebouwen vragen we u hierover goed overleg te voeren met de schoolbesturen, schoolleiding. Zijn inmiddels de problemen op de willibrordusschool opgelost? De kanteling wat betreft de WMO heeft positief uitgewerkt. We zijn daar verheugd over en verzoeken het college en de ambtenaren vooral zo door te gaan. Voor wat betreft het leerlingen- en het kleinschalig collectief-vervoer is het belangrijk de vinger aan de pols te houden, zodat de kosten niet de pan uit rijzen.

Op het het gebied van gymonderwijs scoren we niet al te best en de staat van de gymzaal in Alphen is van een dusdanige kwaliteit dat uitstel van een nieuwe gymzaal niet acceptabel is. Dit is voor CDA en GBA reden om een amendement in te dienen voor het in de begroting houden van de gymzaal en tevens wordt daarbij betrokken de verhoging van de Ozb voor niet woningen.

Het beheersplan voor de buitensport accomodaties wachten we af. We vragen ons wel af of kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen op termijn niet goedkoper zijn. Ons verzoek is dan ook bij het opstellen van de plannen de optie van hiervan te bekijken.

Er ging een zucht van verlichting door Alphen toen eindelijk de bouwwerkzaamheden van het nieuwe centrum een aanvang namen. Volgende week de officiële start en bij de volgende begrotingsvergadering is er in ieder geval een nieuwe Plus en hopelijk al wat meer zichtbaar van de rest. Ook Alphen krijgt weer een centrum dat het aanzien waard is. Alleen jammer dat de ene lindeboom de plannen niet overleeft. De ontwikkelingen in Galder en de tweede fase van het centrum in Chaam volgen we op de voet.

We hopen dat, ondanks dat het project meer bouwen zijn einde nadert en er een bouwstop is voor agrarische bedrijven, er nog steeds gebouwd blijft worden , zodat de bouwleges niet te veel naar beneden gaan. Gelukkig komt het CPO project in Galder ook goed van de grond.

We verzoeken het college alert te blijven bij de herinrichting van de St.Jacobsstraat. We hebben de afgelopen periode al te veel tegenvallers gehad bij dit soort projecten. We zijn blij dat eindelijk de Engelbert- en Nieuwstraat aangepakt gaan worden. Op het onderhoud van wegen dient niet bezuinigd te worden voor de veiligheid van alle weggebruikers en ter voorkoming van claims.

De presentatie van Staatsbosbeheer over de natuurpoort op de plaats van het weidebad was indrukwekkend. Wij zijn benieuwd naar de resultaten. De ontwikkelingen op en nabij het Zand staan op dit moment ook op een laag pitje lijkt het. Er staan nog steeds borden op de toegangswegen en bij de waterplas dat lawaai niet is toegestaan. De bewoners van de villawijk hebben voor een rustige woonomgeving gekozen. En zoals ons gewaardeerd raadslid Toon zegt: ‘Het is en blijft een stiltegebied’!

De begroting 2014 bestaat voor een groot gedeelte weer uit kosten voor opgelegde taken en bestaand nog uit te voeren beleid. We hopen dat we over een jaar nog steeds een sluitende begroting kunnen goedkeuren, maar we zien al wel donkere wolken hangen. Waarschijnlijk zullen we dan niet anders kunnen dan moeilijke keuzes maken en ons echt focussen op kerntaken, zonder de belangen van onze inwoners, vrijwilligers en verenigingen uit het oog te verliezen.