Ook dit jaar wil GBA beginnen met een woord van dank aan het college en de respectievelijke ambtenaren, voor de vele uren die men heeft besteed aan de opstellen van de begroting 2015. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers binnen onze gemeente, onze huidige samenleving kan niet meer zonder deze mensen tijdens bv de dagelijkse zorg maar ook bij calamiteiten, evenementen en het verenigingsleven. Wij waarderen de inzet van deze mensen het hele jaar door, maar een bedankje vanaf deze plaats, één keer per jaar, is het minste wat we kunnen doen.

2014 was, politiek gezien, voor Alphen-Chaam weer een jaar met vele emoties zowel positief en negatief. Verkiezingen, nieuwe raadsleden en een nieuw college en als klap op de vuurpijl een nieuwe burgemeester. Het bracht niet voor iedere partij wat ze er van verwachtten. Gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk, waardoor een aantal zaken niet uitgevoerd kunnen worden, of niet worden uitgevoerd zoals we dat zouden willen zien.

Over het algemeen is de sfeer binnen de gemeenteraad goed en kunnen we na afloop van een debat samen een glaasje drinken. Toch moet het mijvan het hart dat de houding van GBSV me tegenvalt. Blijven hangen in je teleurstelling en steeds maar weer terugkomen op zaken die onomkeerbaar zijn geeft niemand positieve energie, maar wel een hoop frustraties.

Programma 1 Burger en Bestuur
GBA is van mening dat we een goed besluit hebben genomen door samenwerking te zoeken met Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, waardoor onze zelfstandigheid blijft gewaarborgd, de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. De investering, die nu noodzakelijk is groot maar zal ruimschoots worden terugverdiend. Het samengaan is inmiddels ook door de provincie meerdere malen positief beoordeeld, dus is het onze zaak om dit goed neer te zetten. Alertheid t.a.v. financiën en personele invulling blijft natuurlijk ook voor ons als raad noodzakelijk.

GBA is voorstander van verkoop van het Raadhuis in Chaam in combinatie met de veldwachterswoning. Voor huisvesting van de VVV zijn in de huidige tijd zeker andere mogelijkheden te bedenken welke ook nog een besparing kan opleveren en een mogelijke invulling voor Taxandria. De mogelijkheid om de veldwachterswoning nu te verkopen in combinatie met het raadhuis is er eentje die we eigenlijk niet moeten laten lopen. In de eerst komende raadsvergadering kunnen we daar bij de vaststelling van de verkoopmatrix zeker verder op ingaan.

T.a.v. de nieuwe website lijkt het ons dat het mogelijk moet zijn om 1achterliggende site te maken voor de ABG- gemeenten., waarbij alleen de schil er gemeente anders is waardoor er geen geld over de balk wordt gegooid.

Programma 2 Veiligheid
De verkeersveiligheid is in alle kernen onderbelicht. Het instellen van 30 km zones heeft niet het gewenste resultaat. Wij zijn er voorstander van om de BOA iets te laten doen aan handhaving op het parkeerbeleid en de snelheid binnen de kernen. Er zijn nog steeds onacceptabele situaties. De uren van de BOA betalen zich dan terug bij goede handhaving. Buiten de bebouwde kom vindt ‘soms’ handhaving plaats, maar binnen de bebouwde kom: Bekijkt u maar inwoner van Alphen-Chaam. Dit is niet acceptabel voor de ouderen en voor jonge gezinnen met kleine kinderen zeker niet!

Overigens is GBA ook van mening dat wij zelf ook verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid op allerlei gebieden, het is ook de taak van de gemeente om onze burgers daarop te wijzen. De buurtpreventie is daar een goed voorbeeld van.

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen.
In de eerste begrotingswijziging staat opgenomen GEEN nieuwbouw gymzaal Alphen. Hier zijn wij het niet mee eens. Er is afgesproken dat er alleen een nieuwe gymzaal komt, mits de exploitatiekosten gelijk blijven. GBA wil dan ook een amendement indienen om een deze tekstuele wijziging te bewerkstellingen.

GBA is het ermee eens dat de financiële situatie van de gemeente zodanig is dat het niet verantwoord is een nieuwe gymzaal te financieren omdat er voor de school een gymzaal aanwezig is. Maar gevaarlijke situaties afgewisseld met hygiënische problemen en ruimtegebrek rechtvaardigen een nieuwe gymzaal. Echter zijn er ook vele andere financieringsmogelijkheden, waaronder Crowd-funding d.m.v. een obligatielening, om op die manier voldoende middelen te krijgen, waardoor realisatie mogelijk is. Dit vraagt initiatief van ouders, inwoners en belanghebbende en medewerking van het college en ambtenaren. Een uitdaging! Van de directeur van het Groene Lint hoorden we dat er met het bestuur nooit is gesproken over de realisatie van een nieuwe gymzaal, ook zij zijn van mening dat het voor de school wenselijk is om de gymzaal dichtbij de school te hebben. Wij zijn van mening dat de nieuwe gymzaal er moet komen en dat het college zich daar ook sterk voor moet maken. Deze ambitie mag absoluut NIET ontbreken in de programmabegroting. Wij roepen het college op deze uitdaging aan te gaan en hgier het voortouw in te nemen!

Voor de drie decentralisaties wordt 2015 een belangrijk jaar. GBA is er van overtuigd dat door de wethouders en de ambtenaren de afgelopen maanden al veel werk is verzet. Er zijn nog onduidelijkheden en er zal best hier en daar iets mis gaan, maar wij vinden het belangrijk niet alleen de negatieve kant te belichten. Financieel zal het moeilijk worden, de bekende vinger aan de pols zal nodig zijn! Belangrijk dat er een goede communicatie is met de zorgvragers, hulpverleners en de gemeente, het is een uitdaging! Veel succes en aan de pers zou ik willen vragen: Laat vooral ook de positieve verhalen horen!

Wij staan achter de bezuiniging op de subsidie voor Theek 5 per 1-1-2016. Wij zeggen niet dat de bibliotheek moet sluiten, dat is aan Theek 5. Wel dat er andere wegen gevonden moeten worden om de bibliotheek te financieren. De wethouder heeft tijdig overleg gehad met Theek 5 hierover, alleen over het voorstel om de ‘bieb op school’ te realiseren op alle scholen is niet gesproken met het schoolbestuur. Wij verzoeken de wethouder dit ook met het schoolbestuur te bespreken.

Voor 2015 staat een herijking van het subsidiebeleid op de rol. Dit vraagt een goed overleg met verenigingen. Het lijkt ons verstandig hierin ook het beheer en onderhoud van de sportvelden mee te nemen. Medewerking en zelfwerkzaamheid van de vereniging kan onzes inziens leiden tot een win win situatie. Minder kosten voor de gemeente en beter onderhoud toegespitst op de situatie. Huisvestingskosten dien geen gemeentelijk doel en is daarom geen grond voor subsidie.

GBA is nog steeds voorstander om ook de financiële situatie van de verenigingen een onderdeel van de subsidie toekenning te laten uitmaken. Verenigingen met een groot eigen vermogen hebben geen subsidie van de gemeente nodig. Het onnodig oppotten van gemeenschapsgeld willen we tegengaan. Verenigingen met jeugdleden kunnen voor een deel kunnen worden ontzien. Voor de minderdraagkrachtigen is er nog steeds het sociale vangnet bij de gemeente, want ook voor deze kinderen moet het verenigingsleven bereikbaar blijven.

Er wordt een onderhoudsreserve gevormd voor het dorpshuis Galder, door storting van het restant onderhoudsvoorziening schoolgebouwen. Waarom alleen voor Galder, is het iet mogelijk om Taxandria en Den Heuvel hierin mee te nemen, zodat er één fonds komt voorgroot onderhoud van deze centra? Wellicht kanmet dit fonds dan ook een tegenvaller in de exploitatie worden opgevangen. Dit alles om problemen in de toekomst te vermijden!

Programma 4 Ruimte en Wonen
Jarenlang hebben we hier gezeten met het verzoek om toch haast te maken met het centrumplan in Alphen. En.. gelukkig kunnen we nu zeggen: we hebben eindelijke een mooie grote supermarkt en de appartementen daarboven worden door de bewoners als prettig ervaren. Er wordt nu hard gewerkt aan de rest en als het zo doorgaat hebben we tegen de zomer van 2015 weer een mooi centrum.

Voor Chaam is er particulier initiatief voor de ontwikkeling van het centrum fase 2. GBA is positief over te plannen die gepresenteerd zijn. Ons advies aan de ontwikkelaar is wel om vooral met de buurt in gesprek te blijven om het draagvlak hoog te houden. Wij gaan er vanuit dat parkeerproblemen als gevolg van de ontwikkeling worden opgelost en dat aandacht wordt besteed aan de extra verkeersafwikkeling van het parkeerterrein. Alle gemeentelijke kosten komen voor rekening van de initiatiefnemer.

De ontwikkeling van het oude Dorpshart in Galder zien we met belangstelling tegemoet.

Bij het woningmarktonderzoek hebben we wel onze vraagtekens. We begrijpen dat het nodig is voor ontwikkeling van plannen, ook op regionaal niveau. Maar het is ook een feit dat de woningmarkt dynamisch is en afhankelijk van veel factoren. Vaak is een dergelijk onderzoek al bijna achterhaald voordat het rapport op tafel ligt!

Programma 5 Verkeer en Vervoer
Uit recent onderzoek is weer eens gebleken dat provinciale wegen vaak onveilig zijn. Helaas kan onze gemeente daar ook over meepraten. Aanpassing voor de veiligheid is belangrijk, het attenderen van de gebruikers dat men zelf hierin ook verantwoordelijkheid draagt, ook! Wij verzoeken het college hierover in gesprek te blijven met de provincie. Zo ook over de kosten die onevenredig verdeeld zijn.

Ons bereiken de laatste tijd veel klachten van inwoners over het onderhoud van de wegen in het buitengebied is Alphen. We gaan nooit in op opmerkingen dat in de ene kern alles beter is dan de andere, alleen hierover moeten we de inwoners wel gelijk geven. De wegen ten oosten van Alphen zijn een lappendeken. Ze worden veelvuldig gebruikt door de loonwerkers omdat de Kappelekesbaan voor hen verboden gebied is. En als er dan onderhoud wordt uitgevoerd, juist is de maïstijd waardoor die grote machines door het dorp moeten. U begrijpt de frustratie. En als het gepleegde onderhoud nu goed was…..

Wij verzoeken het college zelf eens over deze wegen te rijden en hun conclusies te trekken!

Is een bezuiniging dan wel verstandig?

Programma 6 Natuur en Milieu
Ontwikkeling van het Markdal is een prachtig initiatief en zal zeker ook voor onze gemeente waardevol zijn. De verhouding 60/40 die voor de proceskosten staat is geen verhouding tot de deelnemende gemeentes. Breda en Alphen-Chaam. Wij gaan er van uit dat het college met goede afspraken naar de gemeenteraad komt.

Binnen onze gemeente zijn nog meer projecten waarvoor we het groenfonds kunnen inzetten!

Programma 7 Economie, landbouw en recreatie
Het Cittaslow keurmerk is voor dit programma een belangrijke pijler. Zowel voor het toerisme als de landbouw met zijn streekproducten kunnen dit we concept meenemen om zo voor betere economische omstandigheden te zorgen.

Vanuit de recreatieondernemers bereikte ons het bericht, dat de opgave over de besteding van de toeristenbelasting niet geheel ten goede komt aan de recreatie. Het blijft een feit dat de toeristenbelasting een belangrijke bron van inkomsten is. Dat de besteding niet geheel is terug te zien in de hoek van de recreatie is ook begrijpelijk. Een goede leefomgeving is zowel voor de inwoners als de toeristen aantrekkelijk, dat een deel van de toeristenbelasting daarvoor gebruikt wordt, lijkt ons dan ook niet meer dan normaal.

GBA is van mening dat vernieuwende en duurzame economische ontwikkelingen de ruimte gegeven moeten worden. De gemeente Alphen-Chaam is reeds een voorloper op het gebied van duurzaam wonen maar kan dit ook worden op het gebied van duurzame economische ontwikkelingen.

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Daarom vinden we dat we ondernemers moeten ondersteunen, het moet bedrijven makkelijk gemaakt worden bij het starten, omschakelen en ontplooien van initiatieven. Om dit te faciliteren zullen bestemmingsplannen flexibel moeten zijn.

Tot slot wil ik nog een opmerking maken over de ambtelijke fusie die als rode draad door de gehele begroting loopt. 2015 is daarvoor een belangrijk jaar. Voor ons, de gemeenteraad maar zeker nog meer voor de medewerkers. Vacatures worden niet, of alleen intern opgevuld. Dit kan leiden tot een langere doorloop van zaken waar wij wel haast mee hebben of die onderhevig zijn aan wettelijk termijnen. Wij vertrouwen erop dat door nu al de samenwerking te zoeken met collega’s van de andere gemeentes alles binnen de gestelde termijnen geregeld wordt. En dat in de toekomst daardoor een financiële besparing wordt gehaald. Nogmaals onze dank aan onze ambtenaren die toch zorgen dat alles door blijft draaien!