VERKIEZINGEN

Samen met ambitie vooruit!

GBA, Gemeenschapsbelangen Alphen, al hebben we de afgelopen perioden bewezen dat GBA net zo gemakkelijk Gemeenschapsbelangen Alphen-Chaam genoemd mag worden. We hebben onze roots in Alphen, maar opereren voor de gehele gemeente en zo hoort het ook. U zult dat zeker ook terug kunnen lezen in dit verkiezingsprogramma.
We willen als GBA ook graag met andere partijen samenwerken en hebben bewezen dat we een hele betrouwbare partner zijn in de Raad én het college. We hebben de afgelopen vier jaar een fantastisch college gehad en daar zijn we trots op! We kijken dan ook met vertrouwen uit naar de volgende raadsperiode en hopen ook dan weer te laten zien dat GBA er toe doet.

We hebben een uitgebalanceerde fractie en we zijn heel blij dat alle fractieleden aangegeven hebben dat ze ook beschikbaar zijn voor de volgende periode van vier jaar. De volgorde zal wat anders worden en dat heeft alles met ambitie te maken: onze ‘jonkies’ zijn er klaar voor om een volgende stap te zetten en ook beschikbaar voor een eventueel wethouderschap. Wat een luxe!!!

Als bestuur geeft dat een heel fijn gevoel maar we beseffen dat dat ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt; die gaan we dan ook zeker niet uit de weg.

De komende periode zullen we als Alphen-Chaam ook op de centjes moeten letten. Er komt veel op ons af, met name ook vanuit de landelijke overheid. Maar natuurlijk hebben we ook ambities. U leest hierover meer in dit verkiezingsprogramma. Lees dit op uw gemak door en wij roepen u op om op 21 maart 2018 naar de stembus te gaan en uw stem uit te brengen op lijst 2: GBA!

Meer informatie over:

Wij blijven hard werken aan de invloed van inwoners op het bestuur van onze gemeente. Tijdens onze themabijeenkomsten is namelijk gebleken dat van burgers en organisaties zelf behoorlijk wat pro activiteit vereist is om “zaken voor elkaar te krijgen”. Ze worden zeker niet altijd gekend als betrokkenen bij belangrijke beslissingen. Hier willen wij de komende jaren echte verandering in gaan brengen. De gemeente moet de betrouwbare partner zijn die concreet aangeeft waar inspraak ook daadwerkelijk, en op welke manier, mogelijk is. Als die mogelijkheid niet aanwezig is, zal de gemeente inwoners actief wijzen op praktische andere mogelijkheden.

Bestuurlijke vernieuwing
In de huidige raadsperiode zijn we als Alphen-Chaam over de magische grens van 10.000 inwoners gegaan. Hierdoor wordt de gemeenteraad uitgebreid van 13 naar 15 personen. Als GBA zien we hier kansen. Wij roepen u op om massaal te gaan stemmen.

Om deze (nieuwe) raadsleden goed voor te bereiden zijn we ingestapt bij een landelijke pilot. Hierbij kijken we zowel intern als extern naar het functioneren van de raadsleden. Hieruit komen verbeterpunten die we de komende vier jaar gaan oppakken. Dit om de rol als uw volksvertegenwoordiger nog beter in te kunnen vullen . We kijken breder naar de rol van de democratie in onze gemeente. Wij als GBA vinden het van belang dat we deze blijven ontwikkelen en hiermee ook durven experimenteren. Wij zetten dan ook in op het verder uitrollen van het project wat nu nog ‘doorontwikkeling van de raad’ wordt genoemd. Wij zijn van mening dat na deze pilot een evaluatie moet volgen. Daarbij dient dan gekeken te worden of de ‘doorontwikkeling van onze democratie’ binnen Alphen-Chaam niet een meer structureel karakter kan krijgen.

Naast goed functionerende raadsleden is het van belang dat er ook kundige wethouders worden aangeleverd. Om dit te kunnen realiseren heeft GBA ingestemd met uitbreiding van het aantal fte’s zodat naast parttime wethouders ook eventueel een fulltime wethouder kan worden aangetrokken.

ABG organisatie
Sinds de afgelopen periode werken onze ambtenaren niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor de gemeente Gilze-Rijen en de gemeente Baarle-Nassau. Zoals iedere reorganisatie heeft dat in de aanloopperiode gezorgd voor enige onrust en inefficiëntie, maar dat is gebruikelijk bij dit soort transities. Desondanks zien wij de voordelen van deze ambtelijke samenwerking en verwachten wij dat die de komende periode tot (financiële) schaalvoordelen en verdere professionalisering gaat leiden. In de komende periode kan de ABG-organisatie dan ook onze steun verwachten.

De ambtelijke samenwerking mag echter niet gepaard gaan met slechtere dienstverlening. We maken ons sterk voor een goede dienstverlening in een gezonde financiële omgeving. Voor ons is het van belang dat deze dienstverlening laagdrempelig en lokaal toegankelijk blijft voor u als inwoners.

Vanwege de ambtelijke samenwerking waren we genoodzaakt om de noodzakelijke ICT te vernieuwen. Dit zijn kostbare en tijdrovende processen waardoor de gewenste dienstverlening nog niet altijd op het juiste niveau is gerealiseerd. We gaan er als GBA vanuit dat ICT geen doel op zich moet zijn maar een middel om een gewenst effect te bereiken. Denk hierbij aan goede dienstverlening op de website van de gemeente of volksraadpleging via de sociale media. Dit laatste om bijvoorbeeld snel een beeld te kunnen vormen van een nieuw plan binnen de gemeente Alphen-Chaam. We gaan er als GBA op toezien dat de ICT op een juiste manier wordt gebruikt.

Samenwerkingsverbanden
Onze gemeente is voor veel aspecten afhankelijk van de zogenaamde ‘samenwerkingsverbanden’. Deze zogenaamde gemeenschappelijke regelingen stellen ons in staat om veelal goedkoper en krachtiger op te treden op verschillende onderwerpsgebieden. U moet hierbij denken aan de GGD of personenvervoer. Wij vinden dat we als GBA kritisch moeten kijken waar we ons bij aansluiten. Wij gaan dat doen door voordelen en nadelen goed af te wegen. Daar waar het te weinig oplevert moeten we ons afvragen of we aan het samenwerkingsverband blijven mee doen. Binnen het huidige ABG apparaat kunnen we voor bepaalde zaken naar een andere regio kijken waar het gaat om samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de jeugdzorg waar we nu aangesloten zijn bij de regio Breda, dit terwijl een gedeelte van onze inwoners en instellingen (waaronder het onderwijs) meer de focus hebben op de regio Tilburg. Dit vereist een goede afweging waarbij we gebruik moeten maken van de beste samenwerkingsoptie die er voorhanden is.

Communicatie
Als gemeente moeten we niet alleen zenden, maar juist veel meer luisteren: wat wil de burger en wat kunnen wij er aan doen om dat mogelijk te maken. Verder moet de communicatie van ons bestuur helder, kort en duidelijk zijn, maar met een eerlijke boodschap. Onze inwoners verdienen het om te weten waar ze aan toe zijn.
De gemeente moet meer met haar inwoners in gesprek. Veel projecten of activiteiten vallen en staan bij een goede communicatie. Hierbij moeten we als bestuur niet alleen richting de inwoner communiceren maar zeker ook luisteren wat de inwoners hebben bij te dragen en daar vervolgens ons voordeel mee doen. Bij nieuwe ontwikkelingen moet vooraf met belanghebbenden gesproken worden en niet gewacht tot de officiële procedure. De gemeente moet alle communicatie middelen aangrijpen om u te informeren. Hierbij valt te denken aan de officiële bekendmakingen in Ons Weekblad, het verspreiden van nieuwsbrieven of social media. Ook kan gedacht worden aan een gemeentelijke app voor op de mobiele telefoon / tablet, waarbij je informatie over je eigen woonomgeving terug kunt vinden en je eigen meldingen in kunt stellen.

GBA wil, en gaat altijd, het gesprek aan. De afgelopen raadsperiode hebben wij veelvuldig extra aandacht gevraagd voor zorgvuldige communicatie. Wij willen dat de gemeente dit nog beter gaat doen. Hier gaat GBA samen met de nieuwe raadsleden vol op inzetten.

De financiële ruimte is de komende tijd zeer beperkt, terwijl de gemeentelijke taken en ambities veel geld kosten. Ruim 90% van de uitgaven ligt vast voor het uitvoeren van taken die het Rijk aan ons oplegt. Slechts op een kleine 10% kunnen we invloed uitoefen. Dat moet zo goed mogelijk plaatsvinden, waarbij wij rekening houden met de gezamenlijke belangen van al onze dorpskernen.

De komende jaren investeren we als gemeente veel geld in onze mooie gemeente. Momenteel zijn de resultaten van de meerjarenprognose en het weerstandsvermogen echter onvoldoende om nog meer extra grote investeringen te doen. Ons streven is om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden en waar het kan zelfs nog wat lager te maken. Grote nieuwe investeringen kunnen daardoor in onze optiek enkel doorgang vinden indien er een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) plaatsvindt of een project kostendekkend wordt uitgevoerd. Anders is het financiële weerstandsvermogen dat is vereist voor de gemeente ontoereikend.

Als GBA vinden wij dat de OZB gelijke tred moet houden met de inflatie en verder niet zou moeten stijgen. Anders heeft dit gevolgen voor de Algemene Uitkering die we van de Rijksoverheid ontvangen. Tevens vinden wij het belangrijk dat de opgebrachte belastingen door alle gebruikers evenredig wordt betaald. Daarom vinden wij het ook van belang dat gemaakte afspraken met betrekking tot belastingen in de nieuwe bestuurlijke periode weer eens goed onder de loep worden genomen. Het uitgangspunt van GBA is dat we een financieel gezonde gemeente moeten blijven. We weten dat ambities geld kosten en dat zal voor een deel ook gemeenschapsgeld zijn.

GBA vindt het van belang dat er een helder en transparant financieel beleid gevoerd wordt, óók in de informatie aan de burgers

Onze lokale economie en het ondernemerschap van onze inwoners is iets waar we trots op mogen zijn aangezien zij een belangrijke pilaar vormen waarop onze gemeente op diverse vlakken steunt. Wij willen dat zij de gemeente in de komende periode als een samenwerkende partner gaan zien en niet langer als obstakel. Een ondernemer wil niet horen wat niet mogelijk is, maar wil horen en zien dat ambtenaren en bestuurders meedenken en ondersteunen. Wij gaan daar de komende periode stevig op inzetten. We willen in onze dorpen een gezond ondernemersklimaat onder het motto: wat kan wel!

Komende jaren zal de landbouwsector zowel vanuit de landelijke als provinciale overheid extra onder de loep liggen. Deze sector heeft het al jaren lastig. Wij willen onze lokale ondernemers in die sector de mogelijkheid tot een eerlijk verdienmodel geven, zolang kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en de Cittaslow gedachte voorop staat.

GBA gaat zich sterk maken zodat duurzame projecten actief door de gemeente worden ondersteund!

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijk succes en groei. GBA maakt zich daarom hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en – bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen door informeel haar invloed te gebruiken. Wij willen een actieve rol van de gemeente in het samenbrengen van het onderwijsveld en mogelijke partners, zoals het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Wij zijn van mening dat alle kinderen moeten kunnen meedoen en zich breed moeten kunnen ontwikkelen. GBA is daarom voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Wij willen schoolbesturen stimuleren om bestaande scholen uit te bouwen tot brede buurtscholen (integrale kindcentra).
Met z’n allen vormen wij een mooie gemeenschap die met elkaar leeft. Laten we dit vooral zo houden en zorgen dat iedereen zich thuis en welkom voelt. Door de bank genomen wil iedereen graag zijn eigen boontjes doppen, een baan hebben om trots op te zijn. Als het even niet gaat, of als het aan het einde van het leven niet meer gaat, en als er dan ook nog geen informeel netwerk is waar gemakkelijk een beroep op gedaan kan worden, dan moet de gemeente klaarstaan met begrijpelijke communicatie over toegankelijke ondersteuning. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de burger waarbij betrokkenheid cruciaal is.

Onze Mantelzorgers doen uiterst belangrijk werk! De gemeente moet stimuleren dat er ook digitale mantelzorgers komen: mensen die vrijwillig anderen helpen hun weg te vinden in de digitale loketten en financiële zaken.

Ouderen
Er is geen ontkomen aan: ook onze samenleving gaat de komende jaren vergrijzen. Onze aandacht gaat daar naar uit. Maar de signalen uit deze doelgroep zijn dat zij hechten aan een gezonde gemengde samenleving. Daar zijn wij het mee eens.

Bij het horen van WMO denken de meesten meteen aan ouderen. Ouderen maken inderdaad veel gebruik van de WMO. Maar ook andere burgers zijn voor hulp vaak aangewezen op de gemeente . De WMO is er voor bedoeld om ondersteuning en hulp te bieden waar nodig. Om zodoende zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Helaas is ook voor onze gemeente de tijd voorbij dat de bomen tot in de hemel groeiden. We moeten zuinig zijn met de euro’s. GBA vindt het belangrijk dat de hulp wordt geboden waar nodig. Hiervoor is een goede intake nodig. De gemeente moet in gesprek met de hulpvragers vaststellen welke hulp onontbeerlijk is en wat men zelf nog kan of met hulp van anderen dan de gemeente. GBA is van mening dat met een goede en professionele intake de meeste mensen geholpen moeten kunnen worden binnen de bestaande budgetten.

We willen ons hard maken voor het terugdringen van onnodige bureaucratie en de menselijke maat als ijkpunt nemen. Belangrijke ‘bijvangst’ hiervan moet efficiëntie zijn.

Jeugd
In 2015 zijn er voor de gemeente veel taken bijgekomen op het gebied van Jeugdzorg. Dat is een hele uitdaging, maar geeft ook de kans om sneller goede zorg te bieden omdat we alles in eigen hand hebben. We bieden letterlijk en figuurlijk zorg dicht bij huis. Wij zijn van mening dat de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de preventie, signalering en verwijzing in geval van opgroei- en opvoedingsproblemen. Gemeentelijk jeugdbeleid vormt een schakel met jeugdzorg en onderwijs. Voor ons is een integrale benadering essentieel om snel en adequaat hulp te kunnen bieden. Immers, het kind dient in die gevallen centraal te staan.

Het kan groener, schoner en slimmer voor bedrijven, inwoners en de gemeente zelf. Daar gaan we mee aan de slag. Zo produceren we met z’n allen nog steeds teveel restafval. We ontkomen er niet aan om dat te gaan verminderen. De eerste stappen daarvoor worden op korte termijn al gezet. We moeten mogelijk anders gaan denken en doen als het om restafval gaat. Dat vraagt veel van ons allemaal. Uitgangspunt voor ons is wel dat een en ander niet mag leiden tot extra kosten voor onze inwoners.

Verduurzaming begint bij jezelf. We moeten dus als overheid zelf het goede voorbeeld geven en dat willen we de komende periode dan ook daadwerkelijk gaan doen. We gaan kijken hoe we onze inwoners kunnen informeren en stimuleren om zelf met verduurzaming aan de slag te gaan.

Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid, zorgt voor schonere lucht en voor minder geluidsoverlast. Elektrisch rijden kan een gigantische bijdrage leveren aan het aanpakken van de opwarming van de aarde. GBA wil dat onze gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door in principe enkel nog elektrische auto’s en busjes aan te schaffen bij de vernieuwing van het wagenpark.

Leefbaarheid staat voor GBA hoog in het vaandel. Hierbij hebben we aandacht voor alle kernen binnen onze gemeente. Goede voorzieningen voor jong en oud zijn hierbij van cruciaal belang. Er zijn steeds vaker jonge maar ook oudere mensen die zich van buiten onze gemeente vestigen. Dat is een goed teken maar we zijn er nog lang niet. We willen uitstroom van onze jong volwassenen zoveel als mogelijk gaan terugdringen. GBA steekt in op leefbare kernen in de gemeente Alphen-Chaam met voor elke kern een specifiek karakter.

Voor Alphen specifiek staan er een aantal mooie projecten klaar. Denk hierbij aan het plan bij het wit-gele kruis, de oude Rabobank, GERLA en de voormalige locatie van ‘van Tilborg Interieurs’. Stuk voor stuk mooie plannen die de leefbaarheid in de kern Alphen ten goede komen. We gaan er op toezien dat hierbij wordt doorgepakt zodat op korte termijn een nieuw beeld ontstaat op deze mooie locaties.

Er is eindelijk een beslissing genomen over het centrum van Chaam. Het centrum wordt uitgebreid met mooie winkelvoorzieningen en de noodzakelijke appartementen. Hierbij is aandacht voor de veiligheid en parkeren zodat de overlast die er nu plaatsvindt tot het verleden behoort. Met name in Chaam hebben we heel veel gasten in de zomervakantie, die moeten we qua winkelaanbod goed kunnen bedienen.

Ook voor Galder zijn er goede ontwikkelingen gaande. De uitbreiding van de school in verband met het grote aanbod en nieuwe woningen voor de jeugd, ouderen en mensen van buitenaf. We zien er als GBA op toe dat Galder kan blijven groeien met de juiste voorzieningen.

In Bavel AC en Ulvenhout AC hebben we geen kern. We maken ons als GBA wel sterk voor een goede leefbaarheid van deze mooie locatie. Daarbij zijn goede wegen en aansluiting met Ulvenhout van groots belang. Ook gaan we aandacht vragen voor geluidsoverlast van de A16 die steeds meer de overhand krijgt op dit mooie gebied.
Belangrijk bij leefbaarheid is ook de veiligheid . We moeten ons veilig voelen in de gemeente Alphen-Chaam. Door ondermijnende activiteiten kan dit gevoel een grote deuk oplopen. Hierdoor is het college en de politie bezig met specifieke acties om deze activiteiten de kop in te drukken. Vooralsnog is het aan gemeenten om samen met andere lokale professionals om op zoek te gaan naar de buurten waar de veiligheidsbeleving echt negatiever is geworden. Daar moet men steeds opnieuw met burgers in gesprek en op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken. Het doel is om waar mogelijk met maatwerk het verschil op straat te maken. Onveiligheidsgevoelens van burgers verminderen we niet vanuit het gemeentehuis. Integendeel: ga de buurten in en neem de burger serieus!

Ook verkeersveiligheid is van belang. Parkeren op onveilige situaties te hard rijden en vracht- en landbouwverkeer door de kernenzijn hierbij in het oog springende punten. GBA maakt zich sterk voor deze problematiek en zal het college hierop blijven uitdagen. Meer uren voor de opsporingsambtenaar (BOA) en gecombineerde acties met de politie. Specifiek voor de kern Chaam dringen we aan op goede maatregelen om het doorgaande verkeer te beperken. Het realiseren van een rondweg kan hierbij een optie zijn.

Voor de kern Alphen willen we kijken of het mogelijk is het landbouwverkeer uit de kern te mijden. Als mogelijke oplossing wordt gedacht aan een proef met passeerhavens voor tractoren langs de rondweg rondom Alphen, zodat het doorgaande verkeer niet onnodig opgehouden wordt.

Als GBA staan we achter een goede woonvisie. Hierbij spelen we in op de vraag van de inwoners. Zo’n visie is natuurlijk wel een momentopname. GBA maakt zich sterk om ambities van bouwers en projectontwikkelaars te ondersteunen. Ook wanneer ze niet meer in de woonvisie past omdat die maar om de zoveel jaar wordt herzien. Blijven kijken naar vraag en aanbod, niet naar een statische visie!

Wij maken ons sterk voor een gezonde woonomgeving in de gemeente

Sport zorgt voor gezonde inwoners, maar stimuleert ook de sociale cohesie in en tussen de kernen. Waardevol is ook het hechte verenigingsleven in onze dorpen, die zich op verschillende vlakken manifesteren. De saamhorigheid die hieruit ontstaat, willen we graag blijven behouden. Uitgangspunt van GBA is dat altijd wordt gestreefd naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen en besturen actief te regisseren om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeenten hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeente is het gezond om te investeren in sport en bewegen, het helpt sociaal isolement voorkomen, en gezonde inwoners met veel contacten hebben minder zorg nodig. Alle kinderen verdienen gelijke (ontwikkel)kansen, arm of rijk, jongen of meisje. Daarom staan wij, ook als het om sport en bewegen gaat, voor een integrale? aanpak, ook buiten schooltijd. Als GBA hebben we ons daarom ook hard gemaakt voor het aanstellen van buurtsportcoaches. Wij willen dat het werk van de buurtsportcoaches wordt voortgezet en vinden dat de gemeente zich moet inspannen om mensen met een beperking en ouderen te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij zien sport en bewegen ook als een belangrijk preventief middel waardoor we geld (zorg) kunnen besparen.

De sportvoorzieningen moeten aantrekkelijk en uitnodigend zijn. Het is een visitekaartje voor de gemeente. Dit is niet het geval bij de entree van sportpark Alpheim. Als GBA zijn wij dan ook voor de herinrichting van de entree van het sportpark Alpheim waarbij een goede parkeervoorziening gecreëerd wordt en een centrale entree voor het gehele sportpark. Wij nodigen betrokkenen dan ook uit om met initiateven hiertoe te komen en deze aan te dragen bij de gemeente! Hetzelfde geldt voor eventuele ontwikkelingen omtrent het Binckplein. Als GBA willen wij de initiatieven van Stichting Den Heuvel graag actief steunen als hier voldoende draagvlak voor te vinden is.

De laatste jaren hebben we als gemeente op het gebied van kunst en cultuur mooie initiatieven ondernomen. Zowel op scholen, te denken valt aan het project ‘cultuurloper’, maar ook zeker daarbuiten. Echter ontbreekt het binnen onze gemeente aan een breed gedragen en actief kunst- en cultuurbeleid. Wij streven naar een duidelijke langetermijnvisie (5 à 10 jaar) zodat monumenten, musea, professionele kunst, amateurkunst, cultuurparticipatie en -educatie onder één visie vallen met eigen doelen en speerpunten. De cultuurvisie staat niet op zich, maar wordt verbonden met toerisme, recreatie, welzijn, jeugd en onderwijs. Wij zijn van mening dat er goed gekeken moet worden naar de ambtelijke inzet en financiële verdeling als het gaat om sport en cultuur. Als GBA zijn wij van mening dat cultuur daarbij niet ondergesneeuwd mag raken t.o.v. sport.

Veel toeristen vinden de weg naar onze mooie gemeente midden in de natuur. Dat willen we graag zo houden, niet alleen voor onze bezoekers, maar ook voor onze inwoners zelf. Toeristen genereren immers werk en inkomen voor onze eigen inwoners. We moeten dan ook zorgdragen dat onze voorzieningen op een hoog niveau blijven bestaan maar vinden tevens dat deze toeristen op gelijke voet dienen te worden behandeld waar het gaat om belastingen. Als het gaat om voorzieningen dan vinden wij het van groot belang dat wij als gemeente beschikken over kwalitatief goede fietspaden. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar het Bels Lijntje. Omtrent de beleving van het Bels Lijntje is reeds geïnvesteerd maar zo hebben wij nog niet de kwalitatieve slag gemaakt die bijvoorbeeld gemeente Tilburg wel heeft gemaakt als we kijken naar het opknappen en verbreden van het fietspad.

Samen met ambitie vooruit om toegang tot sport en cultuur voor iedereen te behouden

Als GBA vinden we het van groot belang dat de inwoners meedenken en meedoen , de zogenaamde burgerparticipatie. Bij nieuwe projecten gebruiken we kennis vanuit de samenleving en ideeën worden verwerkt zodat we een gedragen plan krijgen.

“onze inwoners aanmoedigen mee te denken en te werken aan onze gemeente en zo burgerparticipatie verder vorm geven en uitbreiden in gesprek met onze inwoners”

Burgerparticipatie kent vele gezichten en kan op vele manieren worden toegepast. GBA vindt het belangrijk hier een goede balans in te vinden. In de nieuwe raadsperiode zullen we samen met het college, ambtelijk apparaat, inwoners en stakeholders proberen hier een goede invulling aan te geven. Daarbij zijn we natuurlijk ook afhankelijk van uw goede ideeën en inzet.

De afgelopen heeft een gigantisch project vanuit het Rijk plaatsgevonden voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning. Veel taken zijn toen overgeheveld naar de gemeente. Een qua omvang bijna gelijke operatie is aanstaande voor wat betreft de fysieke (leef)omgeving. Het is namelijk de bedoeling dat 26 wetten geïntegreerd gaan worden in één wet, de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat betrekking hebben op de gehele fysieke omgeving en zal het nieuwe wettelijk kader vormen voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Voor gemeentes betekent dit een enorme opdracht de komende jaren.

Als GBA zijn we van mening dat we zelf het omgevingsbeleid voor onze gemeente moeten bepalen en dus ook ons bestuur opdragen om de Omgevingswet in die geest te hanteren. Door middel van ‘dialoogtafels’ worden thema’s met allen betrokken partijen besproken. Voor de onderwerpen valt te denken aan de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en duurzaamheid. Wij zijn voorstander om (binnen de wet) bewoners en lokale initiatiefnemers meer regie te geven over hun eigen leefomgeving. De gemeente moet hierbij durven los te laten en enkel regelen wat noodzakelijk is. Daarnaast vinden wij het van belang om niet alleen het gesprek aan te gaan over omgevingsvisies en omgevingsplannen, maar ook over de vraag hoe burgers en de politiek greep kunnen houden op concrete programma’s en vergunningen en op de afwijkingen op het beleid. Verder zijn wij van mening dat er een onderscheid moet kunnen worden gemaakt in procedures tussen burgerinitiatieven en initiatieven van grote marktpartijen. Dit zodat het flexibel omgaan met regels vooral de burgerinitiatieven ten goede komt. Te denken valt aan voorkeursregelingen voor burgers bij verkoop van gemeentelijke grond en vastgoed.