In het onderstaande verslag zijn kort een aantal belangrijke zaken van de raadsvergadering van 8 juni te lezen. Op de agenda stonden o.a. diverse jaarrekeningen en begroting voor 2018 met betrekking tot diverse verbonden partijen, de RAV (regionale ambulance voorziening) en de GGD West Brabant.

Er stonden deze keer geen presentaties of insprekers op de agenda zodat de raad al snel toekwam aan de actieve informatie. Raadslid Niels Huismans stelde vragen over de evaluatie van Talent2Work en gaf het college een aantal zaken mee. Zo was hij benieuwd naar de exacte kosten en gaf het college mee om in de communicatie van de nieuwe werkwijze de term pilot te vermijden. Dit aangezien het gaat over een bestaand en reeds bewezen concept. Bij de ingekomen stukken vroeg Niels wederom aandacht voor participatie op het gebied van sport en cultuur van kinderen in armoede. De wethouder gaf aan dat ze dit hoog op de agenda hebben staan. Er zijn afgelopen maand nieuwe afspraken gemaakt om de kosten te betalen voor gezinnen die de naschoolse activiteiten van de buurtsportcaches zich niet kunnen veroorloven. Daarnaast worden er diverse andere mogelijkheden bekeken. Tevens gaf zij aan dat er nu ook de eerste activiteiten omtrent de ‘cultuurloper’ zijn begonnen. Dit aangezien onze gemeente het relatief goed doet op het gebied van sport maar op cultuurparticipatie nog stappen te maken heeft.  Niels vroeg daarnaast aan de burgemeester ook nog aandacht voor de politieke participatie van de jeugd waar vorige jaar een motie van is aangenomen. Het college zal in het 3e kwartaal daar met een voorstel voor komen.

 Tijdens het vragenhalfuurtje vroeg Jan Bijlsma aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid van onze kernen en de rol die handhaving daarin speelt. Hij gaf een aantal concrete voorbeelden zoals parkeren op de stoep en het laden en lossen op de weg. De voorzitter gaf aan dat hij zich deels kon vinden in de opmerking van Jan dat de BOA onvoldoende (kan) optreden. De ABG organisatie is momenteel bezig met de werving van een extra BOA waarbij het aantal op 4 zal komen. De voorzitter is er van overtuigd dat ze bij een volledige formatie  beter en actiever kunnen optreden en handhaven. Als laatste opmerking gaf de voorzitter aan dat er gewerkt wordt aan een handhavingsactie waarbij de verschillende handhavers (BOA, handhavers en politie) worden betrokken.

 Onze fractievoorzitster Marianne Hessels vroeg of de APV aangepast moet worden n.a.v. de nieuwe Woonwet die binnenkort van kracht wordt. Hier werd instemmend op geantwoord. Deze Wet geeft de burgemeester meer handvatten en tools om woonoverlast (bijvoorbeeld bij burenruzies) aan te pakken.

 Onze financiële expert Erik Wilmsen nam daarna het woord om nog een aantal kritische opmerkingen te maken over de jaarrekeningen. Hier had hij tijdens de auditcommissie reeds vragen over gesteld maar deze waren nog niet beantwoord. Het ging hierbij over de beslissing om IT kosten over te hevelen naar de ABG begroting. De vergadering werd 5 minuten geschorst zodat het college met het ambtelijke apparaat kon overleggen om in tweede termijn alsnog met de antwoorden te komen. Volgende raadsvergadering zal de officiële accountantsverklaring binnen zijn en zal de raad in kunnen stemmen met de jaarrekening.

Op de agenda stonden ook de jaarrekeningen van verbonden partijen, waaronder die van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Door de fractie GBSV werd voorgesteld een zienswijze in te dienen over het terugbetalen van het overschot over het jaar 2016. De zienswijze ging specifiek over de gemeenten die nu een arbitragezaak hebben lopen over het verschil van inzicht of bepaalde bedragen wel of niet betaald moeten worden, en om deze gemeente nu dan ook niet het deel van het overschot uit te betalen. Raadslid Erik Wilmsen was principieel en als enige tegen de voorgestelde zienswijze. Hij is van mening dat door het overschot niet terug te betalen aan deze gemeenten je al zelf een juridisch oordeel geeft of deze gemeente hadden moeten betalen terwijl hier nog juist een arbitragezaak over loopt. Ook geef je hier mee een signaal af dat je geen vertrouwen hebt in die gemeenten dat ze tot betaling over gaan wanneer zij in het ongelijk worden gesteld door de arbitragecommissie. 

Verder stonden ook de behandeling van de subsidieregels nog op de agenda. Namens GBA deelde Niels complimenten uit aan de wethouder voor het proces en de communicatie hieromtrent. Het lijkt nu een breed gedragen beleid te zijn. Wel gaf hij nog aan dat dit beleid voor verenigingen, stichtingen en organisaties nog als vaag gezien kan worden en dat zij wellicht concrete handvaten nodig hebben hoe zij om moeten gaan met de nieuwe beleidskaders.  Ook de rol van de Adviesraad Sociaal Domein werd besproken. Wethouder Janssen-Janssen gaf aan dat zij hier met alle betrokkenen over in gesprek is / gaat.

Na aanleiding van de ontwikkelagenda Toerisme en Recreatie die voor lag was Niels een stuk kritischer richting het college. Na toelichting van de Burgemeester werd het stuk verduidelijkt. Wel miste hij toch een concretiseringsslag. Het is nu vooral een uitnodiging richting ondernemers en andere partijen om binnen deze kaders activiteiten op te pakken. Niels erkende dat dit een goede zaak is maar dat hij een duidelijkere rol van de gemeente had verwacht. Voor de ontwikkelagenda klik hier.

Verder gaf wethouder Van de Heijning aan dat er vrijdag 9 juni een gesprek zal plaatsvinden met gedeputeerde van provincie Noord-Brabant over te nemen maatregelen N639. Hierbij zullen ook de dorpsraad Chaam en actiegroep ‘Stop doorgaand vrachtverkeer’ bij aanwezig zijn. Wethouder Van de Heijning beloofde de week erna een reactie te geven over gemaakte afspraken.