Donderdag 10 november stond de behandeling van de programmabegroting op de agenda van de raad. Tijdens de behandeling van de begroting is het gewoonlijk dat er een half uur eerder gestart word door de reguliere raadsvergaderingen. Om 19:00 begonnen de fracties met een korte algemene beschouwing over de begroting. De algemene beschouwing van GBA, die door Marianne werd voorgedragen, is hier te vinden. Na de algemene beschouwing hadden alle fracties de mogelijkheid om in het eerste termijn de verschillende onderdelen binnen de programma’s te bediscussiëren, de amendementen en moties toe te lichten en het college te bevragen. Vanuit GBA hadden wij samen met het CDA een viertal amendementen en een tweetal moties voorbereidt.

Kort een aantal belangrijke aangehaalde aspecten vanuit onze fractie in het eerste termijn.

Raadslid Jan Bijlsma vroeg onder andere aandacht voor de dienstverlening binnen de ABG gemeenten, steunde de extra inzet van de BOA’s en maakte zich sterk voor een passend en nieuw entree voor sportpark Alpheim. Ook bracht Jan een amendement in om vanaf 2018 budget vrij te maken voor een fulltime inzet van drie wethouders. Het is in 2018 aan de nieuwe raad om daar eventueel invulling aan te geven en dus gebruik van dit budget te maken. Kwaliteit moet hoog in het blijven staan in onze gemeente. Zowel binnen de ABG organisatie als binnen het bestuur. Het borgen van deze kwaliteit is noodzakelijk richting te toekomst.

Erik Wilmsen gaf het college mee om het CPO bouwen onder de aandacht te blijven brengen van de inwoners van Alphen-Chaam. CPO wordt nu namelijk nog vaak gelinkt aan starters. Dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Verder steunde Erik namens de fractie het college in de stappen die zij willen maken omtrent nieuwe initiatieven inzake de biobased economische activiteiten. Ook verwoordde Erik het feit waarom wij het amendement omtrent het verlagen van de OZB samen met het CDA hadden onderschreven.

Nadat Niels Huismans zich positief uitsprak over het feit dat het college de komende jaren serieuze investeringen in het huisvesting voor scholen en onderwijs gaat doen benoemde hij ook een aantal aandachtspunten. Zo bracht hij de matige communicatie inzake het leerlingenvervoer naar voren. Verder sprak hij zich positief uit over de inzet van de buurtsportcoaches en gaf hij aan dat de fractie GBA een integraal kader voor het sportbeleid van groot belang acht. Beleid omtrent de sportaccommodaties moet daar ook onderdeel van zijn. Verder bracht Niels het amendement in om ruimte in de begroting te maken voor Politieke Jeugdparticipatie. Er wordt veel besloten over de jeugd terwijl deze nog zeer weinig betrokken worden in dit proces. De burgerparticipatie die het college hoog op de agenda heeft staan zou al bij de jeugd moeten beginnen.

Onze fractievoorzitster, Marianne, bracht de zorgen die de gehele fractie heeft omtrent de jeugdzorg naar voren. Er gebeuren heel veel goede zaken in het sociale domein. Echter hadden ons de afgelopen tijd te veel cases bereikt waaruit blijkt dat de toegang tot juiste jeugdzorg tot frustratie leidt. Een van de oorzaken hiervan is dat wij als gemeente afspraken hebben met CJG Breda. De wethouder heeft toegezegd deze zorg serieus te nemen en hier mee aan de slag te gaan. Wij zullen hier uiteraard extra scherp op zijn de komende tijd.

Na een schorsing van een klein half uur waarin het college zich beraden over de gestelde vragen en de ingediende moties en amendementen was het tijd voor het tweede termijn. Hierin kwamen de verschillende wethouders en de burgemeester aan het woord en gingen op hoofdlijnen door de genoemde aandachtspunten heen. Ook werd het inzichtelijk wat de financiële consequenties zouden zijn van de amendementen.

Tegen 23:30 werd de begroting inclusief alle amendementen door de gehele raad unaniem aangenomen. Een erg mooi teken richting het college. Zij kunnen nu weer vol door om een zo goed mogelijk uitvoering te geven aan dit programma. Een aantal aandachtpunten waarop het college niet direct heeft kunnen reageren zullen wij de komende tijd nog extra onder de aandacht brengen bij het college. Dit zal gebeuren tijdens de reguliere raadsvergaderingen of  dmv schriftelijk vragen.