Hieronder de “algemene beschouwing” van GBA welke door onze fractievoorzitster voorgedragen zal worden tijdens de behandeling van de programmabegroting 2017 tijdens de raadsvergadering aanstaande donderdag (10-11-2016). 

Wij willen beginnen met het danken van de ambtenaren en het college voor het opstellen van de begroting 2017 en dat deze redelijk op tijd voor de begrotingsvergadering in ons bezit was. Voor ons als raadsleden mag het natuurlijk altijd eerder, maar zeker gezien de hectische tijden bij de nieuwe ABG organisatie verdient dit een extra pluim.

Ook een woord van dank voor alle vrijwilligers in onze gemeente, zonder hen zou er in onze mooie gemeente veel minder leuke activiteiten zijn en zou de hulpverlening bij calamiteiten minder snel op gang komen.

Het aflopende begrotingsjaar was een jaar waarin een paar grote beslissingen zijn genomen, als raad  waren we het misschien niet altijd eens met elkaar , maar gelukkig kunnen we elkaar na een debat nog steeds de hand schudden. Dit is goed en hoort ook zo te zijn.

GBA is verheugd dat de begroting voor 2017 sluitend is en zelfs een positief resultaat vertoont. De zware fluctuaties van de overheidscirculaire brengt echter onzekerheid met zich mee. De septembercirculaire was voor onze gemeente dit maal zeer positief. Natuurlijk is deze begroting reden voor een hoeraatje maar we realiseren ons terdege dat er nog steeds beren op ons pad kunnen verschijnen die weer een flinke hap uit de begroting kunnen nemen, vooral in de komende jaren. Ook zijn er al plannen waarvan we de exacte kosten nog niet weten maar die wel een druk op de begroting in de komende jaren gaat leggen.

Wateroverlast door hevige regenval komt in onze gemeente steeds vaker voor. Onze rioleringen zijn niet berekend op deze hoeveelheden water, dit vraagt om een integraal plan om deze overlast aan te pakken.

Dienstverlening naar de inwoners van Alphen Chaam staat bij GBA hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook voor waken dat deze dienstverlening, met de komst van ABG, minimaal op hetzelfde niveau blijft en dicht bij de inwoners blijft bestaan.

GBA heeft er nog steeds vertrouwen in dat de gymzaal in Alphen bij aanvang van het schooljaar 2017/18 in gebruik kan worden genomen. Voor de scholen in Chaam wachten wij met belangstelling op het toegezegde rapport over de ontwikkeling van één nieuwe brede school.

Het afgelopen jaar is er ook veel gerealiseerd of in werking gezet. Aan veiligheid is hard gewerkt, maar veiligheid is nooit af en er is daarvoor dan ook extra budget beschikbaar. Wij zijn blij dat de BOA meer tijd zal besteden aan de veiligheid in de woonwijken en bij de scholen en hopen dat de bewoners zich daardoor realiseren dat veiligheid in de eigen omgeving bij zichzelf begint.

De transities in het sociaal domein zijn voor een groot gedeelte doorgevoerd, alleen zullen er in dit programma altijd ontwikkelingen blijven bestaan. Over de WMO horen wij veel positieve geluiden, dat betekent dat de aanpak die de gemeente daarvoor heeft, werkt. Wel vragen we aandacht voor die mensen waar het sociale netwerk niet groot is of ontbreekt. In onze huidige maatschappij blijven kinderen niet altijd in de buurt van de ouders wonen en is burenhulp ook niet oneindig, zodat bij hulpvraag deze niet altijd meteen voorhanden is in de sociale omgeving. Ook voor kinderen met beperkingen of gedragsproblemen is het vaak moeilijk om opvang te vinden als ouders er zelf niet uitkomen. We willen daarvoor graag aandacht vragen.

Bij de jeugdhulpverlening zijn we aangewezen op de regio Breda. Vooral uit Alphen horen we geluiden dat de zorg niet of onvoldoende bereikbaar is. Graag zouden we zien dat er ook afspraken gemaakt worden met de regio Tilburg, vooral voor de inwoners van Alphen die over het algemeen georiënteerd zijn op Tilburg.

Als het gaat om participatie proberen we als gemeente de burger steeds meer te betrekken bij de besluitvorming met name op terreinen die hen direct aangaan. Wij zijn van mening dat ook de betrokkenheid van de jeugd uit Alphen-Chaam gestimuleerd moet worden. Stimuleren door het bevorderen van bewustwording enerzijds en door het bieden van praktische ondersteuning anderzijds. We hebben als gemeente hierin een stimulerende en faciliterende rol. Zo zijn er door inwoners en verenigingen voorstellen gedaan aan het college voor aanpassing van sportpark Alpheim. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben wij daar ook reeds aandacht voor gevraagd. Over deze voorstellen vinden we echter niets terug in de begroting. De bouwvergunning aan Essent is onlangs verleend, zodra de bouw is afgerond, kan begonnen worden aan de entree van het totale park. Wij zijn van mening dat hierbij gekeken moet worden of en hoe het parkeerterrein van de tennisclub hierin kan worden betrokken. Op die manier kan een projectontwikkelaar financieel neutraal een nieuwe entree creëren en kan het sportpark weer vol trots worden gebruikt.

2017 is ook een jaar waarin we al toewerken naar de verkiezingen in 2018. Het college doet in de begroting een voorstel t.a.v. de wethouders na deze verkiezingen. Wij willen daarin iets verder gaan, zodat de keuze voor de nieuwe coalitie makkelijker wordt. Hierover, en over een aantal andere belangrijke punten, willen wij dan ook gezamenlijke met onze coalitiepartner enkele amendementen en moties indienen.

Klik hier voor de ingediende amendementen en moties